Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 3r. De l'execució del planejament
  Article
  Article 38 - Transmissió dels terrenys de cessió obligatòria en les promocions privades

Article 38 - Transmissió dels terrenys de cessió obligatòria en les promocions privades


1. Als plans de promoció privada sobre terrenys que pertanyin a només un titular, o a més d'un que actuïn sota formes privades associatives o comunitàries, la cessió del sòl destinat a vials, parcs i jardins públics i a sistemes o equipaments que s'hagin de transferir obligatòriament i gratuïtament a l'Administració es produirà per ministeri de la Llei per l'aprovació definitiva del Pla.

2. Això no obstant, l'ocupació d'aquest sòl quedarà diferida a l'efectiva execució del projecte d'urbanització, o de cadascuna de les seves etapes o fases.