Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
  Article
  Article 329 - Definició

Article 329 - Definició


1. Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies urbanitzades i edificades, amb tipus d'ordenació específica com són les edificacions desenvolupades en passatges, les cases en filera amb jardí frontal a la via pública, habitatges ordenats amb parcelplació gòtica, estreta o tra­dicional i d'altres. S'identifica aquesta zona als plànols amb la indicació (15).

2. L'ordenació d'aquesta zona, continguda en aquestes Normes, i la que es desenvolupi mitjançant plans especials, respon al manteniment de les condicions d'edificació actuals, preservant‑la d'augments de volum i densitat, i a la conservació de l'actual estructura urbana.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, dins del terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Títol IV

  Reglamentació detallada del sòl urbà

  Capítol IV Zones

  Secció 4a

  Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)

  Annex – Articulat

  Art. 329. Definició (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies urbanitzades i edificades, amb tipus d'ordenació específica com són les edificacions desenvolupades en passatges, les cases en filera amb jardí frontal a la via pública, habitatges ordenats amb parcel·lació gòtica, estreta o tradicional i d'altres. S'identifica aquesta zona als plànols amb la indicació (15).

  2. L'ordenació d'aquesta zona, continguda en aquestes Normes, i la que es desenvolupi mitjançant plans especials, respon al manteniment de les condicions d'edificació actuals preservant-la d'augments de volum, i a la conservació de l'estructura urbana actual. El possible augment del nombre d'habitatges resta supeditat, en qualsevol cas, al manteniment de les condicions tipològiques que motiven aquesta qualificació.

  S'incorporen les disposicions addicionals següents:

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla general metropolità (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. En el termini d'un any s'adequaran les Ordenances metropolitanes d'edificació per tal d'actualitzar, precisar i millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges i adaptar-les a les noves necessitats.

  2. En tant no s'aprovi la modificació de les Ordenances esmentades, seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o pati interior d'illa.
  c. La superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  Tercera. Redacció de nou planejament (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Els plans en sòl urbà no consolidat que s'elaborin a partir de l'entrada en vigor de la modificació del Pla general metropolità incorporaran, com a mínim, el 25 per 100 del sostre destinat a habitatge de nova implantació amb destí a habitatge sotmès a algun règim de protecció, de conformitat amb el que preveu l'article 86 de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 57 de la Llei d'urbanisme.

  2. El nou planejament en sòl urbà no consolidat que generi un increment d'habitatges en relació amb el planejament anterior, estarà sotmès a les determinacions de l'article 16 del reglament parcial de la Llei d'urbanisme.

  Quarta. Planejament aprovat amb anterioritat a la modificació del Pla general metropolità (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Als àmbits de sòl urbà consolidat, amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se'ls aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les limitacions del nombre màxim d'habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general metropolità.

  2. Als àmbits de sòl urbà no consolidat amb planejament aprovat definitivament on s'estableixin limitacions específiques al nombre màxim d'habitatges, podran elaborar-se plans de millora urbana que permetin l'adequació del nombre d'habitatges a les determinacions d'aquesta modificació, donant compliment en tot cas al que s'estableix a l'article 16 del reglament parcial de la Llei d'urbanisme. A aquests efectes, es considerarà sòl urbà no consolidat aquell en el que no s'hagi iniciat l'execució de la urbanització prevista pel planejament vigent, en el moment d'aprovar-se aquesta modificació.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  DENSITAT D'HABITATGES

  Art. 329. Definició (S'afegeixen els apartats 3 i 4)

  3. Les edificacions que s'aixequin a la zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15), no podran depassar per parcel·la un nombre d'habitatges igual al que resulti per excés de dividir la superfície construïda pel mòdul de 80 m2.

  4. Als efectes del present article, s'entén per superfície construïda, la compresa entre els tancaments exteriors de l'edifici. S'inclouen els celoberts, els patis de ventilació i els entressolats, i s'exclouen els cossos sortints, els espais sotacoberta, els badalots d'escala, els espais tècnics d'instal·lacions situats sobre l'alçada reguladora, la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis i els soterranis

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla General Metropolità

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat

  Seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o espai interior d'illa.
  c. Las superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  3. La densitat del sector no es veurà afectada per les actuacions d'habitatge reduït derivades dels dos punts anteriors.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.