Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà
  Article
  Article 306 - Zona subjecta a ordenació volumètrica específica

Article 306 - Zona subjecta a ordenació volumètrica específica


1.  Les condicions d'ús en aquesta zona són les següents:

1r. Habitatge. S'admet l'ús d'habitatge plurifamiliar. Quan en virtut del planejament anterior, l'habitatge hagi de ser unifamiliar, només es podrà admetre aquest ús d'habitatge.
2n. Residencial. S'admet.
3r. Comercial. S'admet.
4t. Sanitari. S'admet.
5è. Recreatiu. S'admet.
6è. Esportiu. S'admet.
7è. Religiós i cultural. S'admet.
8è. Oficines. S'admet.
9è. Industrial. S'admeten els usos industrials de la primera i segona categoria. També s'admet l'ús industrial de categoria tercera, en edificacions separades d'habitatges i situades a sectors industrials precisats a l'anterior planejament.

2.  Quan el planejament anterior no permeti algun dels usos anteriors o els permeti de manera restringida, s'haurà d'aplicar preferentment les normes del planejament esmentat.

3.  És aplicable a aquesta zona el que disposa l'article 304 sobre usos col·lectius i usos públics en grans superfícies, de la reglamentació d'usos en la zona de densificació urbana.

 • Normes de planejament urbanístic complementaries a les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació d'usos d'oficines bancàries de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 9 de juny de 2005 (DOGC núm. 4454 de 24/08/2005).

  NORMES URBANÍSTIQUES.

  NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC COMPLEMENTÀRIES DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ D'USOS D'OFICINES BANCÀRIES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

  "Article únic.-

  Pel que fa a l•ús d'oficines definit en l'article 279 de les vigents NN.UU. del PGM de Barcelona i, en concret, a les qualificacions de " Zona Densificació urbana semi-intensiva, clau 13b• i "Zona subjecte a ordenació volumètrica específica, clau 18•, regulades respectivament en els articles 303 i 306 de les esmentades NN.UU., es restringeix per a les activitats concretes corresponents a: Bancs, Caixes d•Estalvi i altres Entitats Financeres, prohibint la nova implantació de les mateixes dins l'àmbit de l•Elx Central de Cerdanyola delimitat en el plànol 04 - "Àmbit de Normes Complementàries".
  Aquesta restricció afecta a aquells locals que tenen el seu accés principal o la major part de la longitud de façana de contacte amb l•exterior amb front als següents carrers:

  Av. Catalunya
  Plaça Enric Granados
  C/ Francesc Layret
  Plaça Abat Oliba
  C/ Sant Martí
  C/ Sant Ramon (tram entre Sant Antoni i Anselm Clavé)
  Passeig Cordelles (entre Plaça Abat Oliba i carrer Bonasort)
  C/ Santa Anna (entre Plaça Enric Granados i Pont sobre Riu Sec).

  Aquestes restriccions no seran d•aplicació als Bancs i Caixes que disposin d'oficines en funcionament i amb les llicències atorgades en l•àmbit d•aplicació de les Normes Reguladores. En aquests casos es podrà sol-licitar les llicències oportunes i, fins i tot el trasllat de l'oficina a un altre local de l•àmbit regulat, sempre i quan el local que desocupen no es dediqui posteriorment a una activitat bancària, de caixa d•estalvis o similar"

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANISTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONFORME EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS .

  Art. 4 Modificació de l"article 306 de les NNUU sobre l"ús recreatiu en sòl urbà clau 18.

  L"apartat Se de l`article 306 de les Nonnes Urbanístiques del PGM queda redactat en els següents termes:

  "5è. Recreatiu. S"admet l"ús amb caracter general. No s"admeten les activitats de discoteca sala de ball i sala de festes amb espectacle del Cataleg d"espectacles de la Generalitat de Catalunya.

  1) En cas de noves actuacions urbanes cal la tramitació d"un Pla de millora urbana i d`assignació d"usos. La seva regulació restringida sera. admesa confonne amb les consideracions normatives d"aquestes Normes. El Pla de millora urbana obligarà a aquesta normativa d`obligat compliment respecte d"activitats, tipologia de l"establiment, aspectes de mobilitat, accessibilitat urbana i avaluació ambiental, d"acord amb els següents parametres urbanístics:

  a) Superficie maxima de l"activitat de 400 m2 de local public.
  b) Aforament maxim de l"establiment es fixa en 300 persones i obliga a doblar l"estandard fms a lm2/lpersona d"aforament.
  c) Previsió de places d`aparcament per afora.ment de lut vehícle/ 10 places aforament en el mateix edifici o edifici adjacent comunicat, amb un mínim de 10 places.
  d) Previsió d"un acces principal, així com una segona sortida d`emergència en espai urba. diferenciat respecte de l"acces principal. Restricció per ubicació de l"acces principal des de via publica o espai public de mes de 15m d"amplada o 600m2 de superficie, amb sortides diversificades a diferents espais.
  e) Ubicació i compatibilitat amb altres activitats d`ús recreatiu del Pla especial que es trobin separades per un radi de 300m.
  f) Nomes compatible amb nou habitatge, si es garanteix la disposició d"altres usos (comercials i terciaris) en la planta intennedia de separació.
  Distancia obligada de 25m des de l"acces principal d"activitat a límit d"edificis d"habitatge existent.
  g) Nomes es pennet l"activitat en planta baixa i/o planta primera soterrani, i amb acces principal obligat des de la Planta Baixa amb la formació d"un espai tampó interior (vestíbul) min. de 100 m2.
  h) Altes consideracions que l"Ajuntament vulgui completar en el Pla especial, referides a garantir l"interès general respecte d"accessibilitat, ventilació, seguretat i convivència urbana i participació ciutadana.

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d' aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instaltacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.

 • Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).

  Article 306. Zona subjecta a ordenació volumètrica específica.

  1. Les condicions d'ús en aquesta zona són les següents:

  1r. Habitatge. S'admet l'ús d'habitatge plurifamiliar. Quan en virtut del planejament anterior, l'habitatge hagi de ser unifamiliar, només es podrà admetre aquest ús d'habitatge.
  2n. Residencial. S'admet.
  3r. Comercial. S'admet.
  4t. Sanitari. S'admet.
  5è. Recreatiu. S'admet.
  6è. Esportiu. S'admet.
  7è. Religiós i cultural. S'admet.
  8è. Oficines. S'admet.
  9è. Industrial. S'admeten els usos industrials de la primera i segona categoria. També s'admet l'ús industrial de categoria tercera, en edificacions separades d'habitatges i situades a sectors industrials precisats a l'anterior planejament.
  En compliment d'allò establert a l'article 280.3 i 280.4 d'aquestes Normes, per a la implantació d'una estació de servei caldrà l'aprovació dels corresponents plans especials urbanístics.

  2. Quan el planejament anterior no permeti algun dels usos anteriors o els permeti de manera restringida, s'haurà d'aplicar preferentment les normes del planejament esmentat.

  3. És aplicable a aquesta zona el que disposa l'article 304 sobre usos col·lectius i usos públics en grans superfícies, de la reglamentació d'usos en la zona de densificació urbana.