Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà
  Article
  Article 305 - Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria

Article 305 - Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria


En aquesta zona s'admeten els usos següents:

1r. Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. El tipus unifami­liar és obligatori als sectors on predomini aquesta modalitat.
2n. Residencial. S'admeten les residències comunitàries i els establiments hotelers.
3r. Comercial. S'admet en edificis exclusius sense limitació i en planta baixa dels edificis d'habitatge plurifamiliar, fins a un màxim de superfície de local de 250 m2. A les àrees d'habitatges unifamiliars s'admeten locals de fins a dos‑cents cinquanta metres quadrats, per a modalitats comercials d'articles o serveis quotidians.
Els locals per a la prestació de serveis particulars, en els quals no es generin molèsties, incomoditats, insalubritats o perills, podran ubicar‑se en plantes pisos.
4t. Sanitari. S'admeten els dispensaris i consultoris i els centres especialitzats que no depassin la capacitat de cinquanta llits.
5è. Recreatiu. S'admet.
6è. Religiós i cultural. S'admet.
7è. Esportiu. S'admet en instal·lacions cobertes fins a quatre‑cents metres quadrats i a l'aire lliure fins a 600 m2 per establiment.
8è. Oficines. S'admet sense limitació excepte als edificis d'habitatge unifamiliar, que s'admet fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable en cada parcel·la. S'admeten els despatxos de professionals liberals sense limitació.
9è. Industrial. S'admet en categories primera, situacions 1‑a, 2‑a, 2‑b i 2‑c i categoria segona, situacions 2‑a, 2‑b i 2‑c.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANISTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONFORME EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS .

  Art. 3 Modificació dels articles 302, 303 i 305 de les NNUU sobre l'ús recreatiu en sòl urbà claus 12, 13 i 15.

  L'apartat 5è dels articles 302, 303 i 305 de les Normes urbanístiques del PGM queda redactat en els següents termes:

  "5è. Recreatiu. S'admet l'ús amb caràcter general. No s'admeten les activitats de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle del Catàleg d'espectacles de la Generalitat de Catalunya".

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d' aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instaltacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.

 • Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).

  Art. 305. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria.

  En aquesta zona s'admeten els usos següents:

  1r. Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. El tipus unifamiliar és obligatori als sectors on predomini aquesta modalitat.

  2n. Residencial. S'admeten les residències comunitàries i els establiments hotelers.

  3r. Comercial. S'admet en edificis exclusius sense limitació i en planta baixa dels edificis d'habitatge plurifamiliar, fins a un màxim de superfície de local de 250 m². A les àrees d'habitatges unifamiliars s'admeten locals de fins a dos-cents cinquanta metres quadrats, per a modalitats comercials d'articles o serveis quotidians.
  Els locals per a la prestació de serveis particulars, en els quals no es generin molèsties, incomoditats, insalubritats o perills, podran ubicar-se en plantes pisos.

  4t. Sanitari. S'admeten els dispensaris i consultoris i els centres especialitzats que no depassin la capacitat de cinquanta llits.

  5è. Recreatiu. S'admet.

  6è. Religiós i cultural. S'admet.

  7è. Esportiu. S'admet en instal·lacions cobertes fins a quatre-cents metres quadrats i a l'aire lliure fins a 600 m² per establiment.

  8è. Oficines. S'admet sense limitació excepte als edificis d'habitatge unifamiliar, que s'admet fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable en cada parcel·la. S'admeten els despatxos de professionals liberals sense limitació.

  9è. Industrial. S'admet en categories primera, situacions 1-a, 2-a, 2-b i 2-c i categoria segona, situacions 2-a, 2-b i 2-c.
  En aquesta qualificació no s'admeten les estacions de servei.