Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 272 - Classes dels usos

Article 272 - Classes dels usos


1.  A efectes d'aquestes Normes i de les que, en desenvolupament d'aquest Pla General, s'incloguin als Plans Parcials i als Plans Especials, s'estableixen les classes d'usos següents:

1.1. Usos permesos
1.2. Usos prohibits
2.1. Usos públics
2.2. Usos privats
2.3. Usos col·lectius
3.1. Ús d'habitatge
3.2. Ús residencial
3.3. Ús comercial
3.4. Ús d'oficines
3.5. Ús industrial
3.6. Ús sanitari
3.7. Ús religiós i cultural
3.8. Ús recreatiu
3.9. Ús esportiu
4.1. Ús d'estacionament
4.2. Ús de garatge‑aparcament

2.  L'ús corresponent a cases‑quarters, comissaries de policia i utilitzacions anàlogues s'entén compatible amb qualsevol dels usos relacionats abans.