Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 5a. Normes aplicables al tipus d'ordenació tridimensional
  Article
  Article 271 - Apreciació de l'interès públic del Pla d'iniciativa privada

Article 271 - Apreciació de l'interès públic del Pla d'iniciativa privada


1. L'administració competent, en les diverses fases d'aprovació, valorarà l'interès públic, social o comunitari de la iniciativa privada, acollida a un dels subtipus d'ordenació tridimensional.

2. L'aprovació podrà denegar‑se no solament perquè no s'ajusti el pla a les previsions legals i al que, si escau, estableixen aquestes Normes, sinó a més, per raons tècnico‑urbanístiques, o d'interès públic, social o comunitari. També podrà denegar‑se quan els interessos generals facin més desitjable una altra solució urbanística.