Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 5a. Normes aplicables al tipus d'ordenació tridimensional
  Article
  Article 269 - Subtipus placa tridimensional

Article 269 - Subtipus placa tridimensional


1.  Al subtipus tri­dimensional s'aplica tot el que s'ha disposat a l'article anterior. Per tant, s'haurà d'aprovar el Pla Especial o, arribat el cas, el Pla Parcial i s'haurà d'incorporar com a document d'aquest un projecte d'infrastructura que prevegi les solucions tècniques respecte a la seva execució i que resolgui les condicions de seguretat, higiene, estètica i funcionament del conjunt.

2.  A més del que es disposa al número anterior, i per remissió a l'apartat 3) de l'article precedent, s'hi han d'incloure les determinacions següents:

a. Usos admesos a cada planta i règim de compatibilitat i limitacions, si escau.
b. Àrees que tenen una destinació i una conservació públiques.

3.  L'administració municipal i, arribat el cas, la que sigui competent per a l'aprovació del Pla, podrà exigir per raons tècnico‑urbanístiques els plànols, estudis i projectes que, en el cas de la promoció privada, assegurin la realització del Pla.
Quan es promogui i, si escau, s'executi per promotors diferents la placa tridimensional i les construccions per damunt de l'última planta amb espais públics, l'Administració exigirà els documents que assenyala el paràgraf anterior i les garanties necessàries per tal d'assegurar les condicions de qualitat i de coordinació dimensional que ha de complir la construcció.