Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 24 - Documentació de la sol·licitud de llicències d'obres

Article 24 - Documentació de la sol·licitud de llicències d'obres


1. Amb la sol·licitud de llicència d'obres de nova planta, ampliació o reforma d'edificis existents, s'acompanyaran els documents següents:

a. còpia del plànol oficial acreditatiu d'haver-se efectuat l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny, quan sigui preceptiu segons el que disposa aquesta ordenança
b. cèdula urbanística, si estigués implantada
c. si és el cas, fotocòpia del document oficial de resposta a les consultes efectuades prèviament
d. projecte tècnic, per quadruplicat, excepte en els supòsits en què l'ajuntament respectiu exigeixi un nombre més elevat d'exemplars
e. si les obres per a les quals se sol·licita llicència comporten l'execució d'enderrocaments, excavacions, terraplens, desmunt o rebaixos de terres, document acreditant que el peticionari es compromet a no iniciar les obres sense que, en complir el que disposa l'article 42 d'aquestes ordenances, siguin presentats els documents complementaris que es relacionen als epígrafs a., b., c. i d. del paràgraf 1 de l'article anterior, i document acreditant el compliment del que disposa el paràgraf 3 del mateix article
f. quan procedeixi, escriptura de mancomunitat de patis, inscrita al Registre de la Propietat. Si les finques contigües fossin d'un mateix propietari, haurà d'acreditar-se la constitució d'una servitud recíproca de mancomunitat de pati, irrenunciable o irredimible mentre alguna de les finques estigui edificada, subjecta a la condició suspensiva de l'alienació de qualsevol d'aquestes.

2. El projecte al qual es refereix l'apartat anterior contindrà les dades precises perquè amb el seu examen es pugui comprovar si les obres la llicència de les quals se sol·licita s'ajusten a la reglamentació vigent sobre ús i edificació del sòl, sense que sigui necessària la inclusió dels detalls constructius o d'instal·lació, quan no siguin condicionants de la llicència sol·licitada. Com a mínim, el projecte estarà integrat pels documents següents:

a. Memòria en què es descrigui i s'indiquin les dades que no puguin representar-se numèricament i gràficament en els plànols. A més, quan a l'edifici s'hi haguessin d'exercir activitats industrials, se n'haurà de consignar la categoria i la situació
b. plànol d'emplaçament, a escala 1:500, en el qual s'hi expressi clarament la situació de la finca amb referència a les vies públiques o particulars que limiten la totalitat de l'illa on estigui situada. En aquest plànol es delimitaran les distàncies de les obres a l'eix de la via pública i l'amplària d'aquesta, així com la seva relació amb el carrer més pròxim i s'hi indicaran l'orientació, les alineacions i les rasants oficials i el perímetre del pati central d'illa, en cas que sigui previst
c. plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb corbes de nivell amb equidistància d'1 m., on s'hi indiqui l'edificació i l'arbrat existent. No serà necessària la presentació d'aquest plànol, sempre que els solars de què es tracti siguin edificables en illa tancada i no hi hagi desnivell apreciable entre la rasant del carrer on donin front i a la corresponent línia de profunditat edificable
d. plànol a escala 1:500, de les construccions existents a les finques contigües, amb expressió de les dades suficients per poder determinar, si és el cas, els possibles condicionants que es puguin derivar per a la llicència sol·licitada
e. plànols de plantes i façanes, amb les seccions necessàries per a la seva intel·ligència completa. Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 1:100, segons la capacitat menor o major de l'edifici; estaran acotats i s'hi anotarà i detallarà minuciosament, en forma gràfica, i també numèricament, si fos possible, tot el que sigui necessari o convenient per facilitar-ne l'examen i la comprovació, amb relació al compliment de les ordenances que li siguin aplicables; i, en especial, amb referència a les façanes i totes les parts de les obres visibles des de la via pública. A la planta i seccions es dibuixarà o s'hi pintarà, en traç continu negre, el que es conservi o romangui; en traç discontinu groc, el que hagi de desaparèixer, i en traços discontinus, separats per punts de color vermell, l'obra nova
f. fotografies de la finca i les contigües
g. indicació dels canals d'accés i de les connexions, de caràcter obligatori, amb les xarxes de distribució existents i l'expressió de les potències i cabals necessaris en cada un d'aquests serveis
h. descripció, si és el cas, de les galeries subterrànies, mines d'aigua o pous que hi hagi a la finca, encara que es trobin abandonats, junt amb un croquis acotat on s'expressi la situació, la configuració i les mesures dels accidents del subsòl esmentats
i. justificació específica que el projecte compleix, si és el cas, les prescripcions següents:

1. Normes sobre prevenció d'incendis.
2. Reserva d'espais per a aparcaments.
3. Previsió de la instal·lació d'antena col·lectiva de televisió.
4. Col·locació de casellers-apartats per a l'entrega de correspondència a domicili.
5. Previsió de dependències per desar-hi els cubells de recollida d'escombraries. Quan es prevegin conductes d'abocaments col·lectius, se'n consignaran als plànols del projecte les característiques tècniques i constructives, i si estigués prevista la dotació de l'edifici per a la incineració d'escombraries, haurà d'acompanyar-se fotocòpia de la llicència prèviament concedida a aquest efecte.
3. Quan les obres projectades siguin d'ampliació o reforma que afectin l'estructura de l'edifici, a més dels documents assenyalats en aquest article, hauran d'aportar-se els que estableixen aquestes ordenances en regular els aspectes de seguretat de la construcció i haurà de complir-se el que disposen els articles 128 i 129 d'aquestes.
4. Si la llicència es refereix a la reforma, restauració o ampliació d'un edifici inclòs al Catàleg del patrimoni arquitectònic historicoartístic, o situat en l'entorn d'edificis catalogats, així com a les obres de nova construcció d'aquest últim supòsit, es farà constar aquesta circumstància a la sol·licitud i, a més d'observar les prescripcions assenyalades en aquest article, es compliran les establertes al capítol corresponent a aquestes ordenances, segons el que preveu l'article 46 de les normes del Pla general metropolità, i les específiques de cada ajuntament.

 • Modificació de l'article 24 de les OO.MM. d'Edificació, al terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 19 de maig de 1993 (DOGC de 06/08/93).

  Art. 24. Documentació de la sol·licitud de llicència d'obres. (s'afegeixen els apartats 5 i 6)

  5. Quan es tracti de la construcció d'edificis de més de dues plantes de soterrani o que requereixen més de 6 m. lineals d'excavació en profunditat, al punt màxim, o d'edificis amb fonamentació de característiques especials, ja sigui per la tecnologia utilitzada com pel volum d'excavació o per la qualitat especial del sòl, caldrà aportar, també, abans de l'atorgament, una pòlissa d'assegurança de responsabilitat, emesa per entitat asseguradora de reconeguda solvència, suficient per cobrir els possibles danys que en el transcurs de l'execució de l'obra es puguin produir sobre persones o propietats alienes a aquesta, inclosos els que puguin afectar a la via pública i altres béns de naturalesa pública. L'assegurança haurà d'incloure tots els actors que puguin resultar responsables dels esmentats danys i el seu import, que com a mínim serà de 100.000.000 de pessetes, el fixarà la companyia asseguradora ateses les característiques de l'obra i el seu risc potencial. L'Ajuntament podrà no acceptar la pòlissa quan, d'acord amb els informes tècnics municipals, aquesta resulti insuficient.

  6. També caldrà aportar una pòlissa d'assegurança a requeriment municipal, quan el risc no previst en la fase de projecte es presentés efectivament en el transcurs de l'execució de l'obra.

 • Modificació de l'article 24 de les OO.MM. d'Edificació a Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 5 de juny de 1996 (DOGC núm. 2229 de 12/07/96).

  Art. 24 (s'hi afegeixen els apartats 5 i 6)

  5. Quan es tracti de la construcció d'edificis de més de dues plantes de subterrani o que requereixin més de 6 m. lineals d'excavació en profunditat, al punt màxim, o edificis amb fonamentació de característiques especials, ja sigui per la tecnologia utilitzada com pel volum d'excavació o per la qualitat especial de sòl, caldrà aportar, també, abans de l'atorgament, una pòlissa d'assegurança de responsabilitat, emesa per entitat asseguradora de reconeguda solvència, suficient per cobrir els possibles danys que en el transcurs de l'execució de l'obra es puguin produir sobre persones o propietats alienes a aquesta, inclosos els que puguin afectar la via pública i altres béns de naturalesa pública. L'assegurança haurà d'incloure tots els actors que puguin resultar responsables dels esmentats danys i el seu import, que com a mínim serà de 100.000.000 de pessetes, el fixarà la companyia asseguradora ateses les característiques de l'obra i el seu risc potencial. L'Ajuntament podrà no acceptar la pòlissa quan, d'acord amb els informes tècnics municipals aquesta resulti insuficient.

  6. També caldrà aportar una pòlissa d'assegurança a requeriment municipal, quan el risc no previst en la fase de projecte, es presentés efectivament en el transcurs de l'execució de l'obra.