Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 22 - Documentació de la sol·licitud de llicència d'obres d'urbanització

Article 22 - Documentació de la sol·licitud de llicència d'obres d'urbanització


1. Amb la sol·licitud de llicència d'obres d'urbanització s'acompanyaran els documents següents:

a. plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000, en tres exemplars, on es determini la localització de la finca o finques a què es refereix la llicència
b. cèdula o cèdules urbanístiques, si estiguessin implantades, de la finca o finques referides
c. projecte tècnic en tres exemplars
d. còpia del plànol oficial acreditatiu d'haver-se efectuat l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny.

2. Els conceptes a què haurà de referir-se el projecte tècnic seran els següents:

I. Moviment de terres.
II. Obres de fàbrica.
III. Pavimentació.
IV. Abastament i distribució d'aigua potable, de reg i contra incendis.
V. Evacuació d'aigües i sanejament.
Vl. Xarxes d'energia elèctrica, enllumenat i telèfons.
Vll. Xarxa de distribució de gas.
Vlll. Plantacions d'arbrat i jardineria.

3. El projecte tècnic estarà integrat, com a mínim, pels documents següents:

a. memòria descriptiva de les característiques de l'obra o servei, amb detall dels càlculs justificatius de les dimensions i dels materials que es projectin, la seva disposició i condicions
b. plànol de situació de les obres i instal·lacions amb relació al conjunt urbà i amb el pla d'ordenació en què estiguin incloses
c. plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d'1 m., en el qual s'indiquin l'edificació i l'arbrat existents
d. plànol de perfils dels terrenys
e. plànols acotats i detallats de les obres i els serveis projectats
f. pressupostos separats de les obres i de les instal·lacions, amb resum general. Aquests pressupostos es compondran d'amidaments, quadre de preus i pressupostos generals de la contracta
g. plec de condicions economicofacultatives que regiran en l'execució de les obres i instal·lacions, amb indicació de l'ordre d'execució, dels terminis de les diverses etapes i del termini total.

4. Si l'acte d'atorgament de la llicència introduís una modificació substancial en el projecte, l'interessat haurà de presentar nou projecte, un dels exemplars del qual se li tornarà, degudament conformat, amb la llicència. Les modificacions no substancials del projecte s'introduiran mitjançant esmena dels plànols originals subscrita pel promotor i el seu tècnic.