Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions generals
  Article
  Article 168 - Actuació dels sistemes generals

Article 168 - Actuació dels sistemes generals


1. Els sòls que el Pla adscriu per a sistemes generals: sistemes de comunicació (xarxa viària bàsica, sistema portuari, aeroportuari i ferroviari), d'equipaments comunitaris, per a instal·lacions dels serveis tècnics i parcs urbans, s'obtindran quan no estiguin compresos dins de sectors de planejament, mitjançant el sistema d'expropiació. S'exceptuaran els sòls per a equipaments que en l'actualitat són de domini i gestió privades o assignats com a tals pel Pla Especial, cas en el qual el sistema d'actuació serà el de compensació.

2. Els sòls ubicats a l'interior de sectors de planejament parcial i destinats a sistemes generals de domini i d'ús públic estan inclosos, partint de la institució de l'aprofitament mitjà, en l'obligació de la cessió gratuïta de sòl a l'Administració, sens perjudici de l'equitativa distribució de beneficis i càrregues entre tots els propietaris compresos al sector.