Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 5a. Zona de desenvolupament industrial (22b)
  Article
  Article 126 - Estàndards urbanístics

Article 126 - Estàndards urbanístics


El Pla Parcial d'Ordenació per al desenvolupament de les previsions d'aquest Pla General a la zona de desenvolupament industrial ha de respectar les determinacions mínimes següents:

a. superfície mínima de vials públics: 24 per 100
b. superfície mínima per a estacionaments: 6 per 100
c. superfície mínima de verd públic local: 10 per 100
d. superfície mínima per a equipaments públics i socials: 5 per 100
e. amplada mínima de les vies d'accés: 25 m.
f. amplada mínima de les vies interiors: 15 m.
g. previsió de franges de protecció, amb jardineria o arbrat, per separar la unitat de zona dels sòls de zonificació diferent i dels vials exteriors circumdants: faixes d'una amplada mínima de 15 m.