Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 4a. Centre direccional Sant Cugat-Cerdanyola
  Article
  Article 102 - Distribució de superfícies

Article 102 - Distribució de superfícies


La superfície total del sòl (674,03 ha), sense computar les reserves de sòl per a autopistes urbanes per prolongació dels túnels del Tibidabo, es distribuirà entre les diferents àrees, amb subjecció al quadre següent:

Àrea I:

Àrea de referència edificable, (espais verds locals en aquesta àrea: 20'58 ha) 114.99 ha
Dotacions locals 11.65 ha
Xarxa viària bàsica interna 15.60 ha
TOTAL 142.24 ha

 

Àrea II:

Àrea d'exposició 47.18 ha
Xarxa viària bàsica 5.42 ha
Estacionaments exteriors i terminals
de transport generals
2.40 ha
TOTAL 55.00 ha

 

Àrea III:

Parcs urbans comarcals:
1. Castell de Cerdanyola‑Centre
Direccional
54.44 ha
2. Parc Riera Sant Cugat
(lligat a l'àrea d'exposició)
65.25 ha
3. Can Fatjó dels Xiprers 20.24 ha
Xarxa viària bàsica 19.60 ha
TOTAL 159.53 ha

 

Àrea IV:

Zona universitària 228.58 ha
Xarxa viària bàsica interna 41.77 ha
TOTAL 270.35 ha

 

Àrea V:

Equipaments generals 9.84 ha
Parc urbà 17.78 ha
Desenvolupament urbà ‑Intensitat 2 19.29 ha
TOTAL 46.91 ha