Urbanització dels carrers Major i del Canigó

Remodelació dels carrers Major i del Canigó i establiment de criteris de sistematització del disseny de l'espai urbà del centre de Corbera de Llobregat.

Imatge del carrer
Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Octubre 2006
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Novembre 2009
  Municipi:
  Corbera de Llobregat
  Superfície:
  3.174 m2
  Cost:
  1.775.667,56 €
 • Autors:
  Màrius Quintana (arquitecte)
  Direcció de projecte:
  Màrius Quintana (arquitecte)
  Direcció d'obra:
  Màrius Quintana (arquitecte), Núria Herrero (eng. tècnica d'obres públiques – AMB)
  Col·laboradors:
  David Baillif (arquitecte), Maurici Ginés (Artecluminotècnia), David Moreno (instal•lacions – DTEC SL)
  Contractista:
  UTE Hidrocanal SL-Jardineria Moix SL
Premis i reconeixements

Seleccionada en els Premis Lamp Lighting Solutions 2011 en la categoria Iluminación Urbana y Paisaje.

Descripció

 El projecte de remodelació dels carrers Major i del Canigó s'ha executat a partir de l'Estudi d'Actuacions en Espais Urbans redactat anteriorment. Aquest estudi es va realitzar analitzant la situació actual del municipi de Corbera, el qual presenta unes característiques que es poden resumir en dos aspectes: la gran extensió en superfície i dispersió d'àrees d'habitatges, i l'accidentada topografia de tot el municipi incloent-hi el nucli antic.

El projecte es va redactar amb l'interès d'establir uns criteris de sistematització del disseny de l'espai urbà per tal de donar una imatge d'identificació del centre urbà i alhora apuntar altres estudis i projectes que hauran de comportar la consolidació i millora del nucli antic de Corbera.

El projecte d'urbanització s'ha desenvolupat en tres actuacions principals: soterrament i millora de totes les xarxes de serveis de les companyies de subministrament i municipals; pavimentació dels carrers en secció única amb llambordes de pedra natural i millora de placetes i espais urbans; nova il•luminació del conjunt de carrers, espais urbans i edificis catalogats.

Els dos carrers i els espais adjacents que s'han urbanitzat presenten una gran varietat de seccions, de situacions d'accessibilitat als edificis, de pendents al llarg del seu recorregut i de geometries del traçat, pròpies de carrers dels barris antics de poblacions. La diversitat ha fet necessari que l'actuació doni el màxim de continuïtat als recorreguts de vianants i vehicles i la màxima unitat en tota l'actuació, tant pel que fa a la proposta tectònica i constructiva, com als elements de mobiliari i d'enllumenat.

La pavimentació s'ha realitzat gairebé en la seva totalitat amb llambordes de granit negre de 10x10x10 cm, amb quatre cares a tall de cisalla i dues buixardades. Es completa amb peces de granit negre de lloses de remats i de juntes i graons d'escales massissos de diverses mides.

La il•luminació s'ha fet principalment amb una barana-llum que es pot col•locar en totes les situacions existents, mitjançant diferents elements de suport i fixació: consta d'un passamà metàl•lic amb una lluminària de fluorescència incorporada. La il•luminació dels edificis catalogats ha estat amb projectors encastats al paviment i/o fixats a les façanes.

Al final, paviment i llum són els únics elements que conformen la remodelació: el paviment cobrint els serveis soterrats i la llum descobrint els edificis catalogats.

On
Enllaços relacionats