Dades Espacials 42

Cercador d'eines digitals
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sostenibilitat
  Estratègia de gestió del carboni

  L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sostenibilitat
  Refugis climàtics

  Es mostren els espais que potencialment podrien funcionar com a refugis climàtics en el territori metropolità.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Sectors del refós del planejament

  Delimitació dels sectors amb aprofitament urbanístic en sòl urbanitzable o sòl urbà que han estat delimitats pel planejament general o per les seves modificacions.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Qualificació urbanística del Refós de Planejament

  Qualificació de zones i sistemes determinats pel planejament vigent dels municipis que formen l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Expedients urbanístics del Refós de Planejament

  Perímetre dels diferents expedients urbanístics aprovats i publicats fins a la data d'actualització i transcrits gràficament a les capes de contingut del mapa refós.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Classificació del sòl del Refós de Planejament

  Classificació del sòl segons els conceptes definits al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya en el capítol I del títol segon.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Catàleg de patrimoni arquitectònic del Refós de Planejament

  Límits dels béns protegits pels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Arquitectònic elaborats per cada municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona) i la informació de cadascun d'ells.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Xarxa de sanejament

  Xarxa de sanejament en alta dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Serveis de les Platges Metropolitanes

  Inventari dels serveis disponibles a les platges metropolitans gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Serveis de la Xarxa de Parcs Metropolitans

  Inventari dels serveis disponibles a la xarxa de parcs metropolitans gestionats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Punts d'interès de les Platges Metropolitanes

  Inventari dels punts d'interès ambiental, artístic, geològic, històric entre d'altres, de les platges metropolitans gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Punts d'interès de la Xarxa de Parcs Metropolitans

  Punts d'interès de la xarxa de parcs metropolitans per categories