Cercador de tràmits (90)

Cercador de tràmits
 • Medi ambient | Activitat econòmica: Informe integrat dels vectors ambientals | En termini

  La PMAA és l'òrgan tècnic amb les funcions d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular l'informe integrat d'acord amb l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats en aquells municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de més de 20.000 i menys de 50.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

 • Habitatge

  L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) és l'organisme de l'AMB que promou habitatge amb protecció oficial als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres funcions.

 • Mobilitat | Mobilitat reduïda severa | En termini

  El servei de transport públic especial per a persones amb mobilitat reduïda severa és un servei complementari al transport públic regular, quan el que hi ha disponible no és adaptat. Es coneix popularment com a servei "porta a porta".

 • Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  Les famílies nombroses poden demanar una bonificació del 50 %, sempre que els seus ingressos no superin els trenta mil euros anuals.

 • Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  Els contribuents poden descarregar en aquesta pàgina el formulari per a les diferents gestions administratives en relació amb el Tribut metropolità.

 • Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  El contribuent o el seu representat poden presentar a l'AMB reclamacions contra els rebuts del tribut metropolità, tant en període voluntari com en període executiu.

 • Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya amb l'objecte de finançar els serveis prestats en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tràmit de pagament i obtenció de la carta de pagament.

 • Habitatge | En termini

  Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).

 • Administració AMB | En termini

  Des d'aquest tràmit podreu accedir a les bústies digitals del servei e-FACT on enviar les factures electròniques de l'AMB, els seus organismes, instituts i empreses públiques.

 • Administració AMB | Verificar documents oficials de l'AMB | En termini

  Servei electrònic de verificació de documents oficials emesos per l'AMB amb sistema de codi segur.

 • Taxi | Queixes i denúncies | En termini

  El Reglament metropolità del taxi reconeix als usuaris el dret a presentar una denúncia quan consideren que el servei prestat és incorrecte.

 • Taxi | Titulars i conductors | En termini

  Per a les comunicacions oficials amb els taxistes, l'IMET fa servir l'adreça del domicili particular que aquests han proporcionat.

 • Taxi | Titulars i conductors | En termini

  El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar la baixa d'un conductor que prèviament hagués donat d'alta per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.

 • Taxi | Titulars i conductors | En termini

  El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar l'alta d'un conductor diferent per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.