• Instància genèrica per registre electrònic

  Administració AMB | En termini

  Aquest tràmit permet presentar, per via telemàtica, una sol·licitud, comunicació o escrit sobre qualsevol assumpte competència de l'AMB, sempre que no existeixi un procediment específic per tramitar-lo.

 • Sol·licitud de participació en processos de selecció d'oferta pública d'ocupació

  Administració AMB | Recursos humans | En termini

  L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública per cobrir places vacants de personal funcionari de carrera.

  Des d'aquesta pàgina podreu accedir a la documentació necessària per tramitar presencialment la vostra participació en el procés de selecció, o bé accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia.

 • Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència 2020

  Administració AMB | En termini

  Convocatòria aprovada pel Consell Metropolità el 25 de febrer de 2020 i publicada al BOPB el 10 de març de 2020, per la qual es convoquen subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.

 • Sol·licitud de participació en processos de selecció d'ocupació interina o temporal

  Administració AMB | Recursos humans | En termini

  L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública, interina o temporal, per cobrir places vacants i possibles suplències del personal de la plantilla.

  Des d'aquesta pàgina podeu descarregar el model de sol·licitud per participar de forma presencial en aquests processos de selecció, accedir al formulari electrònic per fer el tràmit en línia, i conèixer les convocatòries vigents.

 • Subvencions pel foment de la transparència

  Administració AMB | Fora de termini

  Convocatòria aprovada per acord de 30 de maig de 2017 del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i publicada al BOPB el 7 d'agost del 2017, pel qual es convoquen subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència per a 2017-2018.

 • Dret d'accés a la informació pública

  Administració AMB | Dret d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública –tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda– de què disposa aquesta Administració.

 • Ajornament i/o fraccionament d'un deute amb l'AMB per raó d'ingressos públics en període voluntari

  Administració AMB | Ajornament i/o fraccionament d'un deute

  Aquest tràmit permet el fraccionament i el pagament ajornat d'un deute amb l'AMB en període voluntari de cobrament, quan la situació econòmica financera de les persones físiques o jurídiques els impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

 • Comunicació de dades bancàries de creditors

  Administració AMB

  Els proveïdors i altres creditors han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'AMB faci el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

 • Bonificació del tribut metropolità per a famílies nombroses

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  Les famílies nombroses poden demanar una bonificació del 50 %, sempre que els seus ingressos no superin els trenta mil euros anuals.

 • Sol·licitud de certificats, domiciliacions i altres tràmits del Tribut metropolità

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  Els contribuents poden descarregar en aquesta pàgina el formulari per a les diferents gestions administratives en relació amb el Tribut metropolità.

 • Reclamacions i recursos del Tribut metropolità

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  El contribuent o el seu representat poden presentar a l'AMB reclamacions contra els rebuts del tribut metropolità, tant en període voluntari com en període executiu.

 • Pagament del tribut metropolità i obtenció de la carta de pagament

  Administració AMB | Tribut metropolità | En termini

  El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya amb l'objecte de finançar els serveis prestats en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tràmit de pagament i obtenció de la carta de pagament.