Pagament del tribut metropolità i obtenció de la carta de pagament

Tornar

El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya amb l'objecte de finançar els serveis prestats en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tràmit de pagament i obtenció de la carta de pagament.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Tribut metropolità
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Generals

Informació prèvia

Descripció

El tribut metropolità és previst actualment en l'article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d'un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l'Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

D'acord amb la Llei general tributària, es tracta d'un impost sobre una determinada manifestació de capacitat contributiva: la propietat dels béns immobles.

És un tribut directe, de caràcter real, que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana o de característiques especials, que s'exigeix en els municipis de la primera corona metropolitana o zona tarifària 1.

El TM pren com a base de referència el tribut sobre el qual s'estableix, l'IBI. Per tant s'exigeix en els mateixos casos que l'impost de béns immobles i als mateixos subjectes passius.

Es merita anualment, el primer dia del període impositiu, que coincideix amb l'any natural (l'1 de gener).
Com que és de caràcter periòdic, el període de cobrament en voluntària s'estableix normalment entre el segon i tercer trimestre de l'any.

El Tribut metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità mes ordenat i vertebrat en matèria d'espai públic i d'infraestructures necessàries per a l'articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori .

 • En l'àmbit mediambiental contribueix en la preservació d'espais naturals com la serra de Collserola, així com en les actuacions de recuperació i regeneració dels rius Besòs i Llobregat i en la gestió i manteniment dels 30 km de platges metropolitanes, de Castelldefels a Montgat, i en el manteniment integral de la xarxa de 51 parcs metropolitans juntament amb les rondes de Barcelona com a element bàsic de la xarxa viària metropolitana.
 • En matèria de mobilitat ha fet possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, fent de l'Àrea Metropolitana un àmbit més habitable i adaptat a les persones. Dotada d'una xarxa de metro i d'autobusos d'àmplia cobertura territorial i horària, fiable i d'elevada freqüència, que dóna resposta als desplaçaments locals, intermunicipals i dota de connexió els grans equipaments metropolitans. Disposa d'un sistema tarifari integrat que facilita els desplaçaments a millor preu, i que afavoreix la mobilitat de col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, els nens de 4 a 13 anys i les famílies nombroses.
Forma de càlcul

La base imposable de l'impost és el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari; és diferent del que figura en l'escriptura o el que ha pagat el comprador.

L'Ordenança fiscal reguladora estableix el tipus impositiu, les reduccions i bonificacions corresponents.
 • La quota íntegra de l'impost s'obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu: (Valor cadastral x tipus impositiu = quota íntegra).
 • Si el bé immoble gaudeix de reduccions i bonificacions, s'han de restar de la quota íntegra per obtenir la quota líquida: (Quota íntegra - reduccions - bonificacions = quota líquida).


A qui va dirigit

A tots aquells ciutadans d'un dels municipis metropolitans que ostentin la titularitat d'un dels següents drets sobre un bé immoble en l'ordre que s'estableix:

 1. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o els serveis públics a què estiguin afectes.
 2. D'un dret real de superfície.
 3. D'un dret real d'usdefruit.
 4. Del dret de propietat.


Terminis

Com que és de caràcter anual, el període de pagament en voluntària s'estableix, normalment, entre el segon i tercer trimestre de l'any.

Tot seguit es detallen els períodes de pagament previstos per a l'exercici actual i la manera de gestionar l'impost.

Municipi Gen Feb Mar Abr Mai Juny Jul Ago Set Oct Nov Des
Badalona 4/5 al 1/9
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona 1/3 al 3/7
Begues
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
L'Hospitalet de Llobregat 1/6 al 31/8
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Montgat 4/5 al 1/9
Pallejà
La Palma de Cervelló
El Papiol
El Prat de Llobregat
Ripollet
Sant Adrià de Besòs 6/5 al 6/7
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet 25/5 al 27/7
Tiana 4/5 al 1/9
Torrelles de Llobregat
Viladecans 4/5 al 14/9

En els municipis de Badalona, Barcelona, Montgat, Sant Adrià de Besòs i Tiana, el tribut es cobra conjuntament amb l'IBI, en el mateix document de pagament. Tots els tràmits es realitzen en el mateix Ajuntament.

En el municipi de l'Hospitalet de Llobregat, Viladecans i Santa Coloma de Gramenet el tribut es cobra separadament de l'IBI, en un document de pagament emès per l'Ajuntament. Tots els tràmits es realitzen en el propi Ajuntament.

En la resta de municipis el tribut es cobra separadament de l'IBI, en un document de pagament emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tots els tràmits es realitzen en la pròpia entitat.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Com es paga?

El pagament es pot fer efectiu de les següents maneres:

 • Utilitzant el document de pagament als caixers automàtics mitjançant la banca en línia de les següents entitats bancàries: CaixaBank, BBVA i Banc de Sabadell, o amb targeta bancària en el portal tributari.
 • Mitjançant la banca electrònica, si en sou clients i disposeu de l'avís de pagament.
 • A les oficines de l'AMB (C. 62, núm. 16-18, Zona Franca, Barcelona).
Com s'arriba a la seu de l'AMB

Puja

Resposta de l'administració

Un cop efectuat el pagament del tribut i validat el rebut per l'entitat bancària amb el segell i la data corresponents, el document serveix de justificant de pagament.

Puja