Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 35

Protecció de la legalitat urbanística
  1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les funcions de protecció de la legalitat urbanística envers les presumptes infraccions greus i molt greus, si l'òrgan municipal competent no inicia el procediment corresponent dins dels deu dies següents a la comunicació prèvia, o bé dins els tres dies següents en els casos d'urgència constatada expressament en la notificació, i pot adoptar les mesures provisionals i cautelars corresponents.
  2. La intervenció de l'Administració de la Generalitat, establerta per l'article 192.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, es produeix si no hi ha actuació subsidiària de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.