Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 30

Competències de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 1. Correspon a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovar definitivament els instruments de planejament urbanístic següents:
  1. El Pla d'ordenació urbanística metropolità i les modificacions corresponents.
  2. Els programes d'actuació urbanística municipals i plurimunicipals.
  3. Els plans parcials urbanístics de delimitació.
  4. Els plans de millora urbana i els plans urbanístics parcials, si l'aprovació definitiva no correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ni la tenen atribuïda ni l'han d'exercir els ajuntaments d'acord amb la legislació urbanística.
  5. Els plans especials urbanístics, en els mateixos casos que els determinats per la lletra d, llevat dels plans especials urbanístics establerts per l'article 68 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010*, que aprova definitivament la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria, d'acord amb la legislació urbanística. (*Segons redacció efectuada per l'apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost).
 2. Correspon també a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:
  1. L'informe preceptiu i l'aprovació definitiva dels projectes per a l'autorització d'usos i obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat, d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.
  2. L'informe previ a l'aprovació definitiva, emès per la persona titular del departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria, de les modificacions del Pla director urbanístic metropolità.
  3. L'exercici de les funcions atribuïdes a la Comissió Territorial d'Urbanisme per l'article 95.2 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, en el tràmit especial establert per a la modificació de les figures de planejament urbanístic que tenen per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures o els equipaments esportius considerats, pel planejament urbanístic, sistemes urbanístics generals o locals.
  4. L'informe que, sobre el planejament urbanístic derivat, estableix l'article 85 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, si l'aprovació definitiva no correspon als òrgans urbanístics de la Generalitat.
  5. Les altres competències que la legislació urbanística atribueix a les comissions territorials d'urbanisme i que no han estat atribuïdes per aquesta llei a altres òrgans.
 3. La Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona només pot modificar els plans aprovats provisionalment per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en els casos següents:
  1. Per raons de legalitat.
  2. Per raons d'oportunitat que ultrapassin els interessos locals i els interessos propis de l'àmbit d'actuació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.