Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 26

Participació dels ajuntaments en la formulació del Pla director urbanístic metropolità

Els municipis metropolitans, sens perjudici del que estableix l'article 25, participen en la formulació i la tramitació del Pla director urbanístic metropolità en les formes següents:
  1. La constitució de comissions tècniques per a l'anàlisi de les determinacions que els afecten.
  2. La constitució de comissions de participació integrades pels alcaldes o regidors que deleguin i els membres del Consell Metropolità.