Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 24

Documentació del Pla director urbanístic metropolità
 1. El Pla director urbanístic metropolità ha d'establir els criteris per fer-ne el seguiment i modificar-lo i revisar-lo, i ha d'incorporar les determinacions adequades als fins que vol assolir i a les determinacions establertes per la legislació aplicable. En tots els casos ha de contenir la documentació següent:
  1. Els estudis justificatius.
  2. La memòria.
  3. La documentació ambiental requerida per seguir el procediment d'avaluació ambiental.
  4. La programació de les actuacions per dur-ne a terme l'aplicació.
  5. Les bases tècniques i econòmiques del desenvolupament.
  6. Els plànols d'informació i ordenació, a l'escala adequada a les seves determinacions.
  7. Les normes de compliment obligatori.
  8. La memòria social amb la definició dels objectius d'habitatge protegit, d'acord amb la legislació urbanística.
  9. La documentació que calgui pel que fa a les determinacions que contingui.
 2. El document de la programació de les actuacions s'actualitza cada sis anys per acord de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, passat el termini d'un mes d'informació pública i audiència als ajuntaments. Aquest acord s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent i s'ha de comunicar a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.