Neix l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), una nova eina per analitzar i consultar dades relatives a l'habitatge

Tornar

| Tema: Habitatge

El presideix Carme Trilla, i en formen part quatre administracions: l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L'Observatori ha presentat un avenç del visualitzador de dades recollides a l'informe anual, sobre la situació del parc, sobre les polítiques d'habitatge i el mercat immobiliari i el sector de la construcció i la rehabilitació. L'Observatori elaborarà estudis específics juntament amb l'informe anual. Actualment estan en funcionament estudis sobre el lloguer i la compravenda, sobre els pisos buits o sobre la rehabilitació, entre altres. L'objectiu d'aquesta eina és disposar de dades que permetin analitzar i detectar tendències.


L'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han creat un instrument d'àmbit supramunicipal per a l'anàlisi i la consulta de les dades relacionades amb l'habitatge. L'han anomenat Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) i es presenta com l'eina de referència per a la ciutadania i les administracions en qüestions relatives a l'habitatge, una eina per analitzar i consultar les dades disponibles sobre aquesta matèria.

L'Observatori, en la gestació del qual també hi ha participat l'Associació de Gestors d'Habitatge Social (GHS), centralitza la informació, la posa per primera vegada en una xarxa integrada per les administracions catalanes, homogeneïtza les dades i permet un intercanvi fluït de la informació. També consensua les metodologies a través de taules tècniques que permeten compartir, al final, els resultats de la posada en comú de totes les dades i les informacions.

L'O-HB fa una radiografia de l'habitatge a partir de la informació estadística disponible i elabora estudis específics a partir del disseny de nous indicadors. Aquesta feina li permet realitzar una diagnosi acurada dels principals problemes als quals s'enfronten els municipis mitjançant la generació d'un sistema d'indicadors propi i amb metodologies de treball concretes.

L'Observatori té com a objectiu analitzar i estudiar a fons la situació de l'habitatge per dotar les administracions de tota la informació, les dades, els estudis i les anàlisis que pugui necessitar a l'hora d'impulsar polítiques públiques d'habitatge. De fet, l'Observatori té com a objectiu convertir-se en una autèntica base de dades agregada sobre l'habitatge que eviti duplicitats innecessàries d'informacions tot posant en valor la tasca estadística i d'estudi que han desenvolupat les diverses administracions que l'integren.

L'O-HB ha de ser un espai neutral i objectiu que cada administració pugui utilitzar per desenvolupar les seves estratègies pròpies de política d'habitatge. Els primers passos per arribar a ser aquest referent ja s'han començat a fer durant els primers mesos de treball en aquest projecte.

En primer lloc, l'Observatori ha dissenyat i mantindrà una base de dades comuna que centralitza totes les dades disponibles metropolitanes d'actuació de l'habitatge. Aquesta base de dades que s'anirà ampliant amb nous indicadors.

Les fonts de les quals beu aquesta base de dades són múltiples:
 • Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana; Incasòl; Agència de l'Habitatge de Catalunya; Idescat).
 • Ajuntament de Barcelona (diferents departaments municipals, com Ecologia Urbana, Gabinet Tècnic de Programació, Estadística, Drets Socials, Habitatge, Institut Municipal d'Urbanisme, Direcció d'Empresa i Ocupació).
 • Censos de població i d'habitatges.
 • Direcció General del Cadastre.
 • Padrons municipals.
 • Institut Català de l'Energia.
 • Ministeri de Foment.
 • Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
 • Consorci Metropolità de l'Habitatge.
 • Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
 • Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
 • Diputació de Barcelona.
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
El sistema d'indicadors de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona s'estructura en sis capítols:
 • Parc d'habitatge: morfologia i descripció de l'estat de primeres i segones residències.
 • Construcció i rehabilitació: sobre com s'ha anat transformant el parc d'habitatge, la quantitat d'edificis que s'han anat construint, i inclou també informació referent la millora de l'eficiència energètica del parc.
 • Aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics: sobre les persones, la variació de la població, els aspectes demogràfics, els llocs de naixement, les migracions, els saldos de població, els moviments de la població dins de cada zona, el perfil demogràfic.
 • Mercat de l'habitatge i del sòl: el volum de mercat, el volum de transaccions, els preus d'aquestes transaccions, i els graus de variació dels preus.
 • Problemes de permanència, d'accés i de manteniment: altres indicadors relacionats amb l'habitatge com són l'atur, els desnonaments, el sensellarisme, les famílies monoparentals, les persones grans soles, i altres problemàtiques específiques detectades.
 • Polítiques públiques: recull les principals actuacions de les administracions, com la promoció del parc públic, els ajuts al pagament del lloguer, l'impuls de les mediacions, els programes amb els operadors privats, els ajuts a l'habitatge i les despeses municipals en la matèria.
El treball d'anàlisi i de gestió d'aquestes dades dona lloc a dos dels productes fonamentals de l'Observatori:
 1. Un informe anual de contingut estadístic amb una diagnosi comparada de l'àmbit metropolità.
 2. La creació d'un visualitzador de dades estadístiques i dinàmiques en línia que permet accedir obertament i àgil a la informació generada per l'O-BH tant a la ciutadania, com a les administracions i a les institucions. L'objectiu és convertir-lo en una plataforma en línia oberta i que centralitzi tota la informació per tal d'apropar-la a tots els perfils d'usuaris existents.
El visualitzador inclou:
 • 62 indicadors.
 • 278 cartografies dels indicadors i sèries històriques.
 • 125 gràfics que posen de relleu els aspectes més destacats de les dades.
 • Un text breu descriptiu per facilitar la comprensió de les dades representades.
 • Descàrrega de fitxes de resum en PDF i CSV amb els gràfics i la cartografia associats.
L'Observatori també desenvoluparà altres estudis específics per donar resposta a les preguntes que sorgeixen en el procés de disseny de polítiques públiques d'habitatge en un àmbit determinat. De fet, en aquest moment ja està treballant en diferents estudis com ara un estudi sobre el lloguer a Barcelona i l'àrea metropolitana; un estudi sobre la compravenda d'immobles també en aquest mateix àmbit; sobre pisos buits a Barcelona i àrea metropolitana; sobre rehabilitació, i un darrer estudi sobre innovació i construcció a tot Barcelona.

En definitiva, l'Observatori persegueix donar suport al disseny de les polítiques públiques d'habitatge i alhora vol ser una eina que permeti acostar la informació sobre habitatge a la ciutadania.

Galeria d'imatges

Publicacions relacionades

On

 • Marker

  CCCB