L'AMB posa en marxa el primer visor d'equipaments metropolità

| Tema: Equipaments

Aquesta eina digital ha identificat un total de 7.145 instal·lacions, entre les quals hi ha 102 hospitals, 2.727 centres educatius, 243 biblioteques, 135 centres cívics i 74 centres culturals.
Aquest producte l'ha dissenyat i promogut l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques amb l'ajuda de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i en estreta col·laboració amb l'IERMB

Visor d'equipaments

El nou visor d'equipaments de la metròpolis de Barcelona és una eina digital que aglutina un conjunt de dades geogràfiques amb informació exhaustiva i precisa de tot tipus d'equipaments (locals, edificis o espais oberts) que tenen la funció de proporcionar un servei a les persones i milloren la qualitat de vida, potencien la cohesió social i impulsen la competitivitat dels entorns empresarials. Bona part dels equipaments corresponen a les instal·lacions de les diferents administracions públiques: sanitat, educació, esport, cultura, etc.

La novetat principal és que proporciona una radiografia de conjunt i recopila tota la informació relativa als equipaments en una única base de dades, independentment de qui la gestiona o de si la titularitat és pública o privada. A banda, existeixen altres bases de dades similars elaborades amb lògiques sectorials, bé sigui d'operadors públics o privats.

Aquesta informació exhaustiva permet analitzar l'oferta de serveis amb una mirada holística, transversal i integradora i des de múltiples perspectives: urbanística, social, econòmica...

Aquest nou instrument tècnic neix de la necessitat de disposar d'informació detallada sobre els diferents equipaments del territori metropolità per millorar la planificació urbanística i ajustar-la a les necessitats municipals. En aquest sentit, serà una eina molt útil per al PDU metropolità, perquè permetrà identificar els teixits urbans que no disposen d'equipaments bàsics a la vora i proposar les millores necessàries per resoldre aquests dèficits.

Aquest visor està adreçat en primera instància als sectors professionals de l'urbanisme, la geografia, la cartografia i l'arquitectura que treballin en l'àmbit de la planificació territorial o bé en la gestió urbana. A més, també estarà en obert per al públic general amb l'objectiu de posar aquest coneixement a l'abast de tothom i incrementar la participació ciutadana en futurs processos participatius.

Guia de carrers: fonaments del visor d'equipaments metropolità

El punt de partida per a l'elaboració d'aquesta base de dades d'equipaments és la Guia de carrers de l'AMB, que es va editar i publicar per primera vegada el 2007. La intenció és que ambdues bases de dades es retroalimentin per tal de garantir un nivell màxim d'actualització i de coherència cartogràfica. En aquest sentit, l'AMB integrarà aquesta base de dades en els circuits d'actualització de la guia de carrers, que periòdicament es revisarà en col·laboració amb els tècnics municipals, per garantir-ne el manteniment futur.

La guia metropolitana de carrers representa els 36 municipis del territori metropolità com una realitat contínua. Aquest producte cartogràfic, fet a escala 1:8000, representa des del mapa de vials (carreteres, carrers i camins) fins a infraestructures de transport, espais verds, polígons d'activitat econòmica, equipaments, edificis singulars o llocs d'interès.

Documents relacionats
Enllaços relacionats