El parc de Collserola bat el seu récord d'ús ciutadà amb 6,4 milions de visites el 2021

| Tema: Parcs

Aquesta elevada afluència demostra la importància d'aquest espai natural per a la ciutadania metropolitana però alhora fa imprescindible la regulació i ordenació dels usos que porta a terme l'ens gestor, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

El nou Pla especial (PEPNat) esdevé una eina per millorar l'encaix entre freqüentació i conservació i proposa la concentració d'activitats al perímetre del Parc, per rebaixar-ne la pressió a l'interior, on es troben les zones més sensibles i amb més valor ambiental

Un ciclista al parc de Collserola

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola estima en 6.400.000 les visites a la serra durant l'any 2021. Es tracta de la xifra més elevada de la història del Parc a causa de la necessitat d'esbarjo a l'aire lliure derivada principalment per la pandèmia.

L'any 2022, les dades indiquen que s'acabarà amb més de 5 milions de visites, una xifra una mica superior a la mitjana dels anys precedents a la COVID-19.

Aquests indicadors requereixen un nou model d'ús públic que compatibilitzi el gaudi de la ciutadania amb la preservació ambiental i la millora paisatgística. En aquest sentit, el nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola PEPNat redactat i tramitat per l'AMB i aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya, proposa dues estratègies en relació amb l'ús públic, que es basen a concentrar els visitants en determinats àmbits:

  • Reforçar la xarxa d'infraestructures per a l'ús públic, de manera que les activitats es concentrin en determinades àrees i itineraris, preferentment a la perifèria, i es redueixi la dispersió de les visites al Parc. En aquest sentit, el Pla determina una xarxa de camins per a l'ús públic, per tal de concentrar les activitats fora de les zones més sensibles del Parc.
  • Prioritzar la disminució de la pressió social en àrees sensibles de l'interior del Parc: modular l'accés a l'espai protegit per mitjans no motoritzats i fer que el Parc es relacioni amb altres espais oberts metropolitans.
El model d'ús públic del PEPNat té com a objectiu principal la gestió sostenible de l'ús social del Parc, per mantenir i millorar les condicions ambientals de l'espai protegit. La seva finalitat, per tant, és que la preservació de la biodiversitat, la conservació dels processos ecològics, el control i mitigació de les alteracions, la potenciació dels serveis ecosistèmics i el manteniment i la millora del paisatge puguin ser compatibles amb el gaudi per a la salut, el lleure, l'esport i el coneixement de l'espai natural per part de la població metropolitana.

Evolucio visites


La gestió de l'ús públic, una acció prioritària al Parc Natural

La gestió de l'ús social del Parc Natural de la Serra de Collserola és una de les línies principals de gestió del Consorci. La situació estratègica d'aquest espai natural, envoltat de més de tres milions de persones, el converteix en un important espai de lleure, esport i esbarjo.

L'òrgan gestor treballa perquè les diferents activitats que fan les persones que visiten la serra siguin compatibles amb la conservació dels valors d'aquest espai natural, un territori vital per a la ciutadania metropolitana.

Les principals accions per aconseguir aquest objectiu se centren en la informació, la divulgació, l'educació i la participació ambientals, sempre treballant directament amb els diferents agents del territori. A banda, també és imprescindible la regulació i ordenació de les activitats que s'hi duen a terme.

Amb l'aprovació del PEPNat, s'afegeixen noves eines per a l'ordenació i regulació de l'ús públic, que, sumades a les existents, permeten un millor encaix entre el gaudi de la ciutadania i la conservació d'aquest important espai natural protegit.

Un cop aprovat el Pla especial, ja s'han iniciat algunes accions, com per exemple divulgar la xarxa dinàmica d'ús públic mitjançant un nou Mapa guia, o iniciar els treballs per millorar la senyalització existent a les entrades de Parc i a l'espai funcional.

 

Enllaços relacionats
On
Marker
Parc Natural de Collserola