PEPNat Collserola

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de CollserolaPendent la pub,licació dxels textos refosos.
L'estratègia ecològica és l'eix transversal i vertebrador de les diferents propostes, que inclouen tant l'ordenació i regulació dels usos i les seves intensitats, com directrius, recomanacions i projectes estratègics a desenvolupar per l'òrgan gestor.

Els objectius que guien el PEPNat són els mateixos que els de la MPGMCo (que s'està redactant i tramitant en paral·lel). Cal tenir en compte, per tant, que aquests objectius es podran assolir únicament mitjançant la combinació dels dos instruments (el present Pla especial i la MPGMCo).
Prova: $provaURL