)

Collserola crea zones de vora per reforçar-se contra incendis i altres impactes territorials

| Tema: Urbanisme

La nova delimitació defineix punts de contacte entre el teixit urbà i la serra més enllà dels límits del parc

Aquests espais minimitzen també l'impacte de les edificacions i permeten descongestionar els espais interiors del Parc

Dos ciclistes a Collserola

El nou Pla especial de Collserola (PEPNat), redactat i aprovat per l'AMB, delimita una zona de vora que ressegueix els límits del Parc Natural anomenada espai funcional. Es tracta de sectors adjacents al Parc que constitueixen punts de contacte entre la ciutat (asfalt) i el verd (espai natural), i fan de transició entre la serra i les àrees més construïdes o urbanitzades.

Els objectius principals de l'espai funcional són els següents:

 • Potenciar la connectivitat ecològica de la serra de Collserola per tal de preservar-ne la biodiver­sitat i maximitzar-hi els serveis ecosistèmics
 • Reduir el risc d'incendi i altres riscos naturals (com les inundacions) en el punt de contacte entre la ciutat i l'espai natural
 • Minimitzar l'impacte de les edificacions, els elements i els teixits urbans construïts al Parc i poten­ciar-ne la funció com a àrees de transició
 • Reforçar els valors ecològics de la perifèria, ja que acaben condicionant la qualitat ecològica interna del Parc
 • Donar continuïtat a la xarxa metropolitana d'espais lliures i corredors verds
 • Incentivar els usos de lleure a les vores per reduir la pressió a l'interior del Parc Natural

El Pla especial delimita una zona de vora i hi estableix directrius i recomanacions, tot i que no hi ha una normativa que ho reguli per llei. El PEPNat fa una sèrie de propostes que no són d'execució obligada ni tampoc tenen pressupost assignat.

Propostes concretes

El PEPNat defineix un catàleg de solucions tipus per a aquest espai de vora. Les propostes del catàleg van des d'una identitat corporativa i senyalització específica fins a la definició de solucions per als nous elements construïts per tal de donar compliment als objectius de l'espai funcional.

 • Projectes estratègics de millora de la connectivitat
 • Millora de les infraestructures existents
 • Neteja i desmantellament d'estructures
 • Restauració paisatgística
 • Identitat corporativa: imatge gràfica
 • Definició d'accessos i senyalització: es marca on situar nous punts d'informació, quins han de ser els accessos al Parc i als camins interiors, com han de ser les fites o els tancaments...
 • Elements construïts: es defineixen diverses solucions de bioenginyeria, com ara ecoponts, basses, corredors ecològics...

Aquestes solucions permeten donar identitat al Parc i fer més reconeixibles els seus límits, així com potenciar la renaturalització dels límits i fomentar-hi la biodiversitat.

La majoria dels problemes associats a la connectivitat ecològica de la serra de Collserola es produ­eixen fora dels seus límits. El Pla especial identifica uns àmbits específics on cal actuar per tal de millorar la connectivitat ecològica i la permeabilitat del territori.

Documents relacionats
Prova: $provaURL