Avís preventiu d'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

| Tema: Contaminació

Avui, 2 de febrer de 2023, l'AMB ha posat en marxa el seu Protocol d'actuació per episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, en la fase d'avís preventiu de PM10

El vicepresident d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia, i el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l'activació de les mesures previstes al Protocol que es va aprovar el gener del 2017 i que es va revisar i actualitzar el març del 2020, i els animen a prendre mesures per conscienciar la ciutadania a actuar per reduir la contaminació.

La fase d'avís preventiu es posa en marxa quan en dues estacions o més de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a l'àrea metropolitana de Barcelona se supera el valor de 50 µg/m³ de PM10 de mitjana diaris i la previsió a 24 hores no indica una millora. En aquest cas, els nivells se superen en dues estacions de la XVPCA de la zona de protecció especial (ZPE) i es preveu que els propers dies altres estacions de la XVPCA de l'AMB superin els 50 µg/m³.

L'AMB, a més de notificar la situació, ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, a les empreses i als ajuntaments metropolitans:

– En l'àmbit de les obres, l'AMB duu a terme les mesures següents a les obres públiques que té contractades, i recomana als ajuntaments que facin el mateix:

o  Incrementar la freqüència d'aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i de neteja en l'àmbit de l'obra.
o Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària de les obres, així com el temps que estan en funcionament.
o Assegurar que els vehicles i el material d'obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores.
o Reduir el transport de matèries primeres o mercaderies.
o Restringir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, enderrocs (incloent-hi operacions de descàrrega de material d'obra o equivalent) i operacions de tall segons la fase d'obra, la dimensió i el nivell de risc d'aquesta obra i la proximitat a estacions de la XPVCA amb superació de nivells.
o Evitar la producció i l'aplicació d'asfalt.


- En l'àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, l'AMB insta les seves empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als plans d'acció individuals per a la fase d'avís preventiu, i recomana als ajuntaments:

o Requerir a les activitats ubicades al seu terme municipal que posin en marxa les mesures descrites a la fase d'avís preventiu dels seus plans d'acció individuals.
o En cas de no disposar-ne, aplicar les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2020: no fer processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir. Els plans d'acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l'aire en situacions d'alta contaminació.

– En l'àmbit de climatització, es recomana:

o Regular la climatització de les llars: a l'estiu, apujar la temperatura del termòstat de la llar i abaixar-la a l'hivern. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… i evitar-ne les purgues i les arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres d'aquestes calefaccions.

– En l'àmbit de la mobilitat es recomana:

o Fer els trajectes a peu o amb bicicleta, preferentment per carrers amb poc trànsit.
o Utilitzar el transport públic.
o Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa més a prop de casa…).
o Utilitzar el cotxe compartit.
o Fer una conducció eficient (arrencar de manera suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques...).
o En cas de disposar de més d'un vehicle, utilitzar el que generi menys emissions.

– En l'àmbit d'educació per a la sostenibilitat, l'AMB fa difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions i explica què és la contaminació atmosfèrica en les activitats del programa d'educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur, que tenen lloc en centres educatius, equipaments municipals i centres col·laboradors, entre altres espais.

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d'alerta ambiental

A més, l'AMB ofereix al seu web un visor que permet consultar l'evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant la inscripció al web, es podrà accedir a un servei gratuït d'alertes per alta contaminació en l'àmbit metropolità.