Aposta metropolitana per augmentar i fidelitzar l'ús de les deixalleries i els punts verds

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la resta de municipis metropolitans, impulsen la targeta de la xarxa metropolitana de deixalleries per augmentar el nombre d'usuaris. Amb aquesta targeta es podran registrar els usos anuals de deixalleries i punts verds, que permetran obtenir una bonificació de fins a un 14 % en la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR). Una correcta separació dels residus redueix significativament el cost de tractament i comporta una baixada directa en les taxes que paguen els ciutadans. Els municipis que fan millor la recollida selectiva paguen fins a 3 vegades menys en concepte de TMTR que la resta. La recollida selectiva al conjunt dels municipis metropolitans és actualment del 38 % i l'objectiu, d'acord amb la legislació europea vigent, és arribar fins al 55 % el 2025

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la resta de municipis metropolitans, fan una aposta en ferm per assolir un quàdruple objectiu en l'actual context d'emergència climàtica:

  • Reduir la generació de residus tant a les llars com als establiments.
  • Millorar els índex de recollida selectiva i, per tant, el tractament de residus.
  • Reduir els costos en el tractament de residus, fet que reduirà de manera directa les taxes que paguen els usuaris.
  • Augmentar i fidelitzar els usuaris de punts verds i deixalleries
És per aquest motiu que s'impulsa una campanya per promoure l'ús de les deixalleries i de la targeta d'usuari de les deixalleries de la xarxa metropolitana, que permet reduir tant la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) com, en el cas de Barcelona, la taxa municipal de recollida de residus domiciliaris.

Deixalleries i punts verds: com més usos, més estalvi

La iniciativa rellançada per l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona i la resta de municipis metropolitans premia el bon comportament en separació de residus amb descomptes. La targeta d'usuari de les deixalleries de la xarxa metropolitana és gratuïta i hi queda registrat el nombre de vegades que un usuari fa servir una deixalleria o un punt verd. Aquesta targeta es pot tramitar en línia a través del web deixalleries.amb.cat,  i també de manera presencial a les deixalleries o punts verds metropolitans amb un rebut recent de l'aigua. A partir d'aquí, la bonificació s'aplica d'un any per l'altre, és a dir, el nombre de visites realitzades durant un any es reflecteix en l'import de les taxes de l'any següent.

La reducció de la TMTR i també, en el cas de Barcelona, de la taxa municipal de recollida de residus és la següent:

 Ús de deixalleries i puns verds   Reducció 
0-1 ús/any 0 %
2 usos/any 1 %
3 usos/any 2 %
4 usos/any 3 %
5 usos/any 4 %
6 usos/any 5 %
7 usos/any 6 %
8 usos/any 7 %
9 usos/any 8 %
10 usos/any 9 %
11 usos/any 10 %
12 usos/any 11 %
13 usos/any 12 %
14 usos/any 13 %
15 usos/any o més 14 %

L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona posaran en marxa, properament, una campanya d'informació ciutadana, amb una explicació de les bonificacions disponibles. La població pot adreçar-se a les oficines d'atenció a la ciutadania del seu municipi o de l'AMB.

A banda, tota la informació sobre la xarxa de deixalleries i punts verds es pot consultar al web de Deixalleries. Des del mateix web també es pot gestionar la targeta d'usuari de les deixalleries.

Què és i com es paga la TMTR

La principal font d'ingressos per finançar el tractament de residus a l'àrea metropolitana és la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR). A la majoria de municipis, la ciutadania paga aquesta taxa juntament amb la factura de l'aigua com a concepte independent.

L'import de la TMTR és proporcional al cost del tractament de residus. Aquest cost depèn tant de la generació de residus com del nivell de recollida selectiva: els municipis que produeixen menys residus i tenen uns nivells de recollida selectiva més alts paguen fins a tres vegades menys que els que tenen l'índex més baix. El cost mitjà de la TMTR per llar va ser de 60 euros l'any 2019.

La majoria dels diners recaptats amb la TMTR es destinen a gestionar els residus no recollits selectivament per reduir-ne l'impacte ambiental i recuperar els materials reciclables. Una millor classificació disminuiria costos i, per tant, reduiria l'import de la TMTR que ha de pagar la població.

La TMTR també disposa de diverses bonificacions. Les famílies en situació de vulnerabilitat tenen una bonificació del 100 % de l'import de la taxa. Aquesta mesura s'aplica a unes 18.000 famílies del territori metropolità i s'estima que l'import subvencionat en concepte de TMTR s'acosta als 800.000 €.

Estratègia metropolitana

El model metropolità de recollida i tractament de residus respon al compliment de les normatives vigents en aquest àmbit: la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25) i l'Acord metropolità pel residu zero.

La Directiva europea obliga les ciutats a millorar la gestió dels residus per protegir el medi ambient i lluitar contra la crisi climàtica i, per tant, preservar la salut de la ciutadania. Per aquest motiu la norma comunitària marca que el 2025 la recollida selectiva haurà de ser del 55 % del total, el 2030 del 60 % i el 2035 del 65 %. El compliment dels objectius europeus ara permetria reduir en 20 milions d'euros el cost actual, de 140 milions anuals. En cas contrari, el cost del tractament pot augmentar en 45 milions d'euros des d'ara fins el 2025.

Actualment, la mitjana metropolitana de recollida selectiva se situa al voltant del 38 %, el seu màxim històric. Tot i això, el 60 % dels municipis encara estan molt per sota dels nivells de recollida a què obliga la UE. A Barcelona, aquest índex se situa al voltant del 40 %. L'objectiu principal és treballar cap a una economia circular que promogui la millora de la reutilització i el reciclatge dels residus.

El canvi de model impulsat per l'AMB es basa en una individualització de la recollida, amb sistemes com la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents. Com a exemples, Tiana i Torrelles de Llobregat, amb el sistema porta a porta, tenen uns índexs de recollida selectiva molt superiors a la mitjana: 82,3 % i 67,5 %, respectivament. Altres municipis, com el Papiol i Sant Just Desvern, ja han implantat el sistema de contenidors intel·ligents i han començat a elevar el nivell de recollida.

D'altra banda, el PREMET25 estableix que el 2025 els municipis han d'haver incorporat un sistema de pagament per ús del servei de recollida i s'ha d'establir un marc de col·laboració entre l'AMB i els municipis per poder modular la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a escala individual, en funció del comportament de la recollida selectiva.

En aquest marc, el febrer del 2019 es va signar l'Acord metropolità pel residu zero, que compromet els municipis a disposar, el 2021, d'una taxa de recollida per als usuaris domèstics. Aquest tipus de taxa es diferencia de la TMTR; la cobren els ajuntaments i finança la recollida dels residus així com el seu transport cap a les plantes metropolitanes de tractament. Actualment, 23 dels 36 municipis metropolitans disposen d'una taxa de recollida. L'acord també emplaça els ajuntaments a haver desplegat el 2025 sistemes d'individualització de la recollida domèstica per al 100 % de la població.

Com obtenir la targeta de la xarxa metropolitana de deixalleries

  • Presencialment, en qualsevol de les deixalleries i punts verds, presentant un rebut de l'aigua recent
  • Omplint el formulari al web de deixalleries metropolitanes.