Fomació en mobilitat sostenible

| Tema: Mobilitat sostenible, Relacions internacionals

Espais de formació d'alt nivell permeten compartir visions en la matèria a 20 ciutats de la Mediterrània

Imatge d'un dels cursos de formació

Més de 20 ciutats mediterrànies, de 12 països diferents, reben formació en matèria de finançament de la mobilitat sostenible i nexe entre turisme i mobilitat, dins de la comunitat de transport urbà (UTC) d'Interreg-MED, en cursos organitzats per l'AMB i MedCities.

Els cursos, realitzats dins de les activitats de transferència i capitalització del projecte GO SUMP, tenen l'objectiu d'enfortir les capacitats tècniques i promoure la transferibilitat de les pràctiques urbanes pilotades entre la UTC d'Interreg-MED, cap a noves ciutats interessades en el procés d'intercanvi d'eines i bones pràctiques en matèria de mobilitat.

Els temes es van centrar en dos àmbits clau identificats per la UTC i es duran a terme en dos cursos de formació paral·lels, amb especial atenció a la participació de les ciutats del sud de la mediterrània en el processos de transferència, a fi de promoure polítiques i pràctiques de mobilitat sostenible més globals.

I Curs de Formació d'Alt Nivell: Finançament de la mobilitat sostenible

Les sessions del curs sobre finançament de la mobilitat sostenible varen comptar amb uns panels que van abastar tant els conceptes més innovadors com els mecanismes més consolidats en matèria de finançament de mobilitat sostenible. Per exemple, hi van participar experts de l'Institut Wuppertal encarregats del desenvolupament dels quaderns de finançament inclosos a les noves guies sobre plans de mobilitat urbana desenvolupades per la DG MOVE i representants de l'AMB, TMB, ATM, IERMB i la Generalitat de Catalunya, actors clau en el finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona.

II Curs de Formació d'Alt Nivell: nexe entre mobilitat i turisme

Al curs "Nexe entre turisme i mobilitat" hi van participar experts pioners en matèria de regulació i estratègia de la mobilitat turística urbana de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Federació Europea de Ciclistes o dels projectes CIVITAS i Interreg-MED, entre d'altres. S'hi van presentar conceptes metodològics i experiències en matèria de gestió municipal de la mobilitat turística urbana a la mediterrània.

Les formacions van fer èmfasi en l'enfortiment de les capacitats als departaments tècnics de les ciutats mediterrànies participants per promoure pràctiques i polítiques de mobilitat sostenible. També s'hi van presentar solucions de projectes de la MED-UTC per a la promoció de models de mobilitats sostenible contextualitzats per a les especificitats mediterrànies. Els experts del sector del transport urbà van explorar sinergies i van compartir bones pràctiques i idees innovadores. A fi de comprendre l'estat actual del sector del transport urbà en l'àrea mediterrània, incloent-hi els reptes i els avantatges que es presenten, es van formular recomanacions per a la millora de la mobilitat urbana a les ciutats mediterrànies.

Les jornades van finalitzar amb unes sessions peer-to-peer entre ciutats de les diferents zones geogràfiques de la mediterrània, que van compartir les seves millors pràctiques i eines mitjançant unes dinàmiques que afavorien la transferència de coneixements i estudi del potencial de replicació en nous contexts urbans.

On
Marker
Seu de l'AMB