Pla Pinta Verda

Pla Pinta Verda
Axonometria de la Pinta Verda | Equip redactor

El treball proposa un nou model estructurant (Pinta Verda) per endreçar la ciutat des de l'espai lliure, relligar tots els barris i connectar el riu Besòs amb la serralada de Marina. Aquest model es desplegarà modificant el planejament i reurbanitzant places i carrers.

Superfície:
235.633 m²
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Josep Maria Carreras (director dels Serveis d'Urbanisme - AMB)

Equip redactor:

Isabel Tomé i Jordi Peralta (arquitectes - AMB), Judith Recio, Santi Pérez, Helena Valls, Gavina Corbetta (estudiants d'arquitectura – AMB)

Municipis:
Santa Coloma de Gramenet
Suport jurídic:
Laia Soriano-Montagut (advocada - AMB)

Descripció

Anàlisi urbanística i jurídica de les zones verdes del municipi de Santa Coloma de Gramenet. Criteris d'actuació per a les parcel·les expropiables per ministeri de la llei

Aquest treball d'anàlisi, diagnosi i gestió de les zones verdes pendents d'obtenció forma part d'un dels estudis pilot realitzat sobre quatre municipis de l'àrea metropolitana, per poder sintetitzar un mètode de resolució extrapolable a la resta del territori. Se subordina doncs al document marc general a nivell urbanístic i jurídic en relació als sòls de titularitat privada susceptibles d'expropiació.

L'objectiu és fer possible la millora funcional de les zones verdes públiques, sobre la base d'uns factors de diagnòstic i uns criteris de proposta que siguin capaços de reequilibrar les dotacions dels diferents barris, potenciant l'estructura urbana subjacent. Aquesta millora, tant quantitativa com qualitativa, permetrà gestionar eficientment els esforços de Santa Coloma de Gramenet en el procés de correcció dels seus dèficits històrics.

La ciutat de Santa Coloma se situa entre la serralada de Marina i el riu Besòs, i s'organitza sovint a partir de carrers que segueixen el traçat de les antigues rieres. Es proposa aprofitar aquesta estructura i convertir-la en la base de la Pinta Verda. Els antecedents que han contribuït a configurar la situació actual dels espais lliures a Santa Coloma són:

  • El 1976 el Pla General Metropolità va qualificar com a zona verda 291.000 m² de la ciutat. Calia aturar la febre especuladora que estava ocupant tot l'espai de Santa Coloma.
  • Amb l'impuls inicial del Pla Popular i el treball de 40 anys d'ajuntaments democràtics, el planejament ha anat augmentant les zones verdes, de manera que actualment es compta amb 664.000 m² planificats. 
  • També s'han recuperat per a ús ciutadà més de 100.000 m² del parc fluvial (que urbanísticament no es poden qualificar de zona verda perquè són dins del domini hidràulic).
  • Aquests increments són conseqüència de múltiples projectes diferents, i s'han acumulat un seguit de disfuncions que ara es volen  corregir.

El desembre de 2014 es presenta al Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet una modificació del PGM en aquest sentit. La modificació posa ordre en la situació urbanística de moltes parcel·les de la ciutat, i proposa estratègies com:

  • Desafectar finques. Es desafecten completament 85 finques, on hi viuen prop de 130 famílies, en zones que no es consideren estratègiques dins del model de la Pinta Verda.
  • Polígons d'actuació. Es passaran 32.000 m² de zona verda de propietat privada a propietat pública, mitjançant cessions obtingudes gràcies a la definició de 16 polígons d'actuació. En aquests polígons s'hi podran construir un total de 80 habitatges de protecció oficial, i 140 de lliures.
  • Qualificació realista. S'adapten a la realitat les qualificacions de les zones de propietat pública. Es reconeixen així 27.000 m² de verd real o previst que el planejament urbanístic no tenia en compte.

La Pinta Verda es converteix en un pla de futur que orienta la manera d'abordar la urbanització d'aquells carrers que, per la seva posició, funcionen com a connectors principals de la xarxa colomenca d'espais lliures i equipaments.

És un document d'estudis previs. La mPGM redactada posteriorment per l'Ajuntament es va aprovar provisionalment el 7 d'abril de 2015.