PE del Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions

Preexistències i senyals amb valors patrimonials ambientals i històrics al territori rural.
Preexistències i senyals amb valors patrimonials ambientals i històrics al territori rural.

La redacció d'aquest Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU, preen importància com instrument que inventaria, identifica i estableix les condicions per la recuperació del patrimoni construït en el sòl no urbanitzable.

Superfície:
Sòl no urbanitzable de la Palma de Cervelló
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Equip redactor:
Marcela Balliano (arquitecte – AMB), Ricard Campeny, Laura Bertran, Lau Maluquer i Daniel Burston (estudiants d'arquitectura – AMB)
Municipis:
La Palma de Cervelló

Descripció

Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificiacions de la Palma de Cervelló

A partir de la possibilitat que ofereix la legislació urbanística d'ordenar i regular, construccions ja existents en el sòl no urbanitzable, es construeix aquest Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions amb els següents objectius:

1. Conservar i recuperar el patrimoni construït de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable mitjançant la regulació de les condicions d'edificació i la dotació de noves activitats compatibles amb el medi que les envolta.

2. Fixar residents al territori per tal de garantir la guàrdia i custòdia dels espais agrícoles i forestals del municipi i la conservació dels seus valors naturals i ambientals.

3. Reforçar l'activitat econòmica al medi rural, entesa com a servei del municipi en coherència amb els seus importants valors ecosistèmics i socials.

4. Dotar a l'administració i als particulars d'una eina eficaç per tal que puguin gestionar eficaçment la millora de les masies, cases rurals i altres edificacions incloses al catàleg.