Mapa topogràfic

Es tracta d'una una base topogràfica contínua d'escala 1:1000, 3D d'àmbit urbà i rústic amb cobertura metropolitana. Des de l'any 2002, s'elabora i actualitza de manera coordinada amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i la Diputació de Barcelona.

Restitució fotogramètrica


Aquesta base cartogràfica s'elabora mitjançant restitució fotogramètrica, a partir de vols fotogramètrics de 7,5 cm de resolució de píxel, i treball de revisió de camp.

Una part de la producció cartogràfica d'aquesta base es fa amb mitjans propis. La Secció de Cartografia de l'AMB disposa de 4 estacions fotogramètriques digitals mitjançant les quals es fa la captura primària de dades.

Captura primària de dades (veure vídeo de l'ICC)

Actualment es disposa d'un total de 1.803 fulls de cartografia 1:1000, i es continua treballant per garantir el seu nivell d'actualització.

A més, la seva inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya li atorga la condició de cartografia oficial dins del territori metropolità.

Registre Cartogràfic de Catalunya

La difusió del Mapa Topogràfic Metropolità es duu a terme mitjançant la signatura de convenis entre l'AMB i les diferents administracions locals, i es pot consultar, visualitzar i descarregar de manera gratuïta mitjançant el portal web del Geoportal de Cartografia

Geoportal de cartografia