• Article 368 - Règim urbanístic
    Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 11a. Zona de renovació urbana en transformació de l'ús (17)
  • Article 367 - Definició
    Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 11a. Zona de renovació urbana en transformació de l'ús (17)