Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 87 - Desenvolupament del Pla general en el sòl urbanitzable programat

Article 87 - Desenvolupament del Pla general en el sòl urbanitzable programat


1. El desenvolupament d'aquest Pla General en el sòl urbanitzable programat es realitzarà mitjançant Plans Parcials d'Ordenació, l'àmbit del qual serà el de la totalitat d'un sector.

2. El contingut dels Plans Parcials d'Ordenació s'ajustarà al que disposen aquestes Normes i haurà de desenvolupar les determinacions següents:

a. Reglamentació dels usos per mitjà d'ordenança, en el que calgui per completar la regulació continguda en aquest capítol.
b. Ajust, precisió o correcció de la divisió en zones i subzones, en el que resulti necessari per a completar les determinacions del Pla General.
c. Divisió en polígons per a l'execució del planejament.
d. Concreció dels espais per a parcs o jardins públics i els dedicats a l'esport o a l'esbarjo.
e. Emplaçament per a dotacions comunitàries i, en general, per a serveis públics, socials i comunitaris.
f. Precisions per a la xarxa viària pròpia de la zona i el seu enllaç amb el sistema general de comunicacions.
g. Alineacions i rasants.
h. Espais per a estacionaments i aparcaments.
i. Previsions per als serveis tècnics necessaris a la urbanització de la zona.
j. Desenvolupament precís de les determinacions restants del Pla General respecte a les condicions de l'edificació.