Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 34 - Especialitat aplicable als edificis existents

Article 34 - Especialitat aplicable als edificis existents


No s'aplicarà el que disposen els dos articles anteriors quan es tracti d'obres de reforma o millora d'edificis ja existents, sempre que les obres projectades, a més d'ajustar-se a les normes urbanístiques i a aquestes ordenances, siguin de petita importància, millorin les condicions higièniques i estètiques de l'edificació o dels seus locals i no representin cap variació en l'ús i el nombre d'aquests.