Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
 • Títol
  Títol V. Les llicències i la documentació tècnica
  Capítol
  Capítol 1r.
  Article
  Article 27

Article 27


Les actuacions de rehabilitació no incloses a l'article anterior tenen consideració d'obres menors i com a tals es regiran, sense perjudici del que determinan les Ordenances del PGM, pel que fa a la llicència municipal d'obres.