Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 2a. Normes aplicables a l'edificació segons alineacions de vial
  Article
  Article 244 - Reculades

Article 244 - Reculades


1. Les modalitats de reculada o alineacions reculades són:

a. Reculada a tot el frontal d'alineació de l'illa.
b. Reculada a la totalitat de les plantes de l'edifici.
c. Reculada a plantes pis.
d. Reculada en plantes pis tocant a mitgera.

2.  Les alineacions reculades de la modalitat a. s'admetran quan l'espai que quedi lliure com a conseqüència de la reculada es destini a l'eixamplament del carrer. Aquest sòl ha de ser de cessió gratuïta al municipi, per destinar‑lo a l'eixamplament de vial; i les obres d'urbanització han de ser a càrrec del propietari que cedeix. L'altura reguladora màxima aplicable a les finques reculades ha de ser la que correspongui a l'amplada del vial, inclòs l'eixamplament. La reculada ha de ser uniforme a tota l'alineació; haurà de comprendre tot el tram d'illa entre carrers; i la profunditat edificable ha de quedar disminuïda en la profunditat de la reculada. S'ha de determinar la profunditat partint de l'alineació de vialitat, i no de l'alineació de la reculada. De l'alçada reguladora màxima conseqüència de l'eixamplament només se'n pot beneficiar la finca reculada. Als altres trams de carrer i al frontal, oposat a la reculada, encara que s'edifiqui després de la reculada, l'alçada reguladora màxima s'ha de determinar atenent a l'amplada del vial, anterior a l'eixamplament. La llicència d'edificació s'ha d'atorgar condicionada a la cessió gratuïta i a l'obligació de suportar despeses de la urbanització, inclusivament les del projecte d'urbanització.
La cessió s'ha de formalitzar en documents administratius, que facultaran l'Administració per a l'ocupació del terreny. Per tal d'assegurar l'obligació de satisfer les despeses de la urbanització, l'ajuntament podrà condicionar l'efectivitat de la llicència a la constitució de garantia real o personal suficient. A aquests efectes els serveis tècnics municipals elaboraran un avantprojecte, integrat pel plànol o plànols necessaris i una memòria on s'inclourà una valoració aproxi­mada dels costos de la urbanització.

3.  Les alineacions reculades de la modalitat b., és a dir, en totes les plantes, i en part d'un frontal d'illa, s'admeten per regla general, quan es compleixin els requisits següents:

a. Que la reculada s'estengui, com a mínim, una longitud de 20 m. Quan es tracti d'edificis destinats a usos públics o col·lectius la longitud mínima és de 14 m.
b. Que la reculada s'iniciï a més de 3,60 m. de cada mitgera.
c. Que en la seva execució es diferenciïn clarament, l'espai de propietat privada del de propietat pública.

Les reculades regulades en aquest apartat:

a. No donen lloc a la cessió gratuïta i obligatòria del terreny afectat per la reculada.
b. No modifiquen la profunditat edificable. Aquesta s'ha de mesurar des de l'alineació de vial o carrer.
c. No donen lloc a augments d'altura reguladora ni a compensació de volums.

4.  Les reculades de la modalitat c), això és, en plantes pis sense reculada a la planta baixa, es permeten quan hi concorrin els requisits següents:

a. Que els edificis projectats tinguin una façana de més de vint metres.
b. Que la reculada s'iniciï a més de 3,60 m. de cada mitgera.
c. Que la separació entre paràmetres oposats compleixi les dimensions mínimes establertes per als celoberts mixtos.

5.  Les reculades de la modalitat d. només s'admetran per damunt de la planta baixa, i hauran de complir‑se les condicions següents:

a. Que només s'efectuï en una de les mitgeres de la parcel·la.
b. Que se separi a tot al llarg de la mitgera com a mínim 3,60 m.
c. Que a l'espai lliure interior d'illa pugui inscriure's una circumferència de, com a mínim, 10 m. de radi.

6.  A més de les regles anteriors, regeixen en matèria de reculades les següents:

a. A planta baixa, es permeten façanes porticades formant porxades, d'ús general, sempre que la llum de pas entre pilars i façana reculada, en tota l'extensió d'aquesta sigui, com a mínim, d'1,80 m. i l'alçada lliure mínima de 3,60 m.
b. Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament com a façana de les mitgeres que queden al descobert, llevat que aquestes també s'haguessin reculat. En l'atorgament de tota llicència d'edificació s'entendrà inclòs aquest condicionament.