Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 2a. Normes aplicables a l'edificació segons alineacions de vial
  Article
  Article 238 - Amplada de vial

Article 238 - Amplada de vial


1.

a. Si les alineacions de vialitat són constituïdes per rectes i corbes paral·leles amb una distància constant en tot un tram de vial entre dos transversals s'ha de prendre aquesta distància com a amplada de vial.
b. Si les alineacions de vialitat no són paral·leles o pre­senten eixamplaments, estrenyiments i altres irregularitats, s'ha de prendre com a amplada de vial per a cada costat d'un tram de carrer comprès entre dos transversals la mínima amplada pun­tual al costat i tram del qual es tracti.
c. S'entén per amplada puntual de vial per a un punt d'una alineació de vialitat la menor de les distàncies entre aquest punt i els punts de l'alineació oposada del mateix vial.
d. Quan per aplicació de la regla anterior resultin amplades de vial diferents per a frontals oposats i trams propers d'un mateix vial, i en sòl d'igual zonificació, s'ha de prendre com a amplada de vial l'amplada mitjana que asseguri un nom­bre màxim de plantes uniforme.

2.  L'amplada vial és la que resulta de la real afectació a l'ús públic. Quan es tracta de parcel·les amb frontal a vials de nova obertura, l'amplada de vial serà la que en virtut del pla i del projecte d'urbanització s'afecti realment a l'ús públic i, a aquests efectes, se cedeixi i urbanitzi d'acord amb les normes sobre execució.
Només els vials efectivament urbanitzats, o aquells per als quals s'asseguri la urbanització simultània a l'edificació, serviran de paràmetre regulador de les alçades dels edificis o dels vols permesos.

Imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.

 • Modificació de l'article 238 de les Normes Urbanístiques del PGM en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 22 d'abril de 2002 (DOGC de 11/06/02)

  Proposa incorporar el següent apartat:

  3. Quan es tracti d'una parcel·la amb alineació de vial ajustada al planejament vigent que tingui front a un vial en procés d'eixamplament o de nova obertura, l'ample de vial que es considerarà en aquest front a efectes d'alçada, nombre de plantes i vol de cossos i elements sortints, serà el mínim ample real del vial en tots els punts de la façana de la parcel·la en el front considerat. Si l'esmentada amplada no fos l'ample de vial que s'hagués de considerar un cop obert o eixamplat totalment el tram de vial on està situada la parcel·la, es prendrà com ample de vial el mínim d'ambdós.