Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 2a. Normes aplicables a l'edificació segons alineacions de vial
  Article
  Article 236 - Paràmetres del tipus d'ordenació segons alineacions de vial

Article 236 - Paràmetres del tipus d'ordenació segons alineacions de vial


1. A la regulació de les condicions del tipus d'ordenació segons alineacions de vial, es consideren condicions bàsiques les següents:

a. El tipus d'ordenació, que correspon al definit en aquestes Normes, en el qual l'edificació es produeix segons les alineacions de vial.
b. L'edificabilitat màxima, que es regula bàsicament per la profunditat edificable i l'alçada reguladora màxima.
c. La densitat màxima d'habitatges, que s'aplica als casos de nova edificació com una limitació del nombre màxim d'habitatges per parcel·la.
d. La limitació d'usos aplicable segons la reglamentació zo­nal.

2. Els paràmetres que determinen les característiques de l'edificació en el tipus d'ordenació segons alineacions de vial són els següents:

a. alineació de vial
b. línia de façana
c. amplada del carrer o vial
d. alçada reguladora màxima
e. nombre màxim de plantes
f. mitgeres
g. illa
h. profunditat edificable
i. espai lliure interior d'illa
j. reculada de l'edificació.

3. Sempre que es facin servir, en aquestes Normes, els conceptes esmentats, tindran el significat següent:

a. Alineació de vial. És la línia que estableix límits a l'edificació al llarg dels vials.
b. Línia de façana. És el tram d'alineació pertanyent a cada parcel·la.
c. Ample de vial. És la mida lineal que, com a distància en­tre dues bandes del carrer, es pren com a constant o paràmetre que serveix per a determinar l'altura reguladora i altres característiques de l'edificació.
d. Alçada reguladora màxima. La que poden assolir les edificacions, llevat excepcions expresses.
e. Nombre màxim de plantes. El nombre màxim de plantes permeses dins de l'alçada reguladora. Han de respectar‑se conjuntament aquestes dues constants: alçada i nombre de plantes.
f. Mitgera. És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les, que s'aixeca des dels fonaments fins a la coberta, encara que la seva continuïtat s'interrompi per celoberts o patis de ventilació, de caràcter mancomunat.
g. Illa. Superfície de sòl delimitada per les alineacions de vialitat contigües.
h. Profunditat edificable. És la distància normal a la línia de façana que limita per la seva part posterior l'edificació.
i. Espai lliure interior d'illa. És l'espai lliure d'edificació o edificable, si escau, només en planta baixa i soterrani que resulta d'aplicar les profunditats edificables.
j. Reculada de l'edificació. És el retrocés de l'edificació respecte a l'alineació de vial o a les mitgeres. La reculada pot ser d'illa, d'edificació o de plantes.