Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 23 - Documentació específica dels plans de promoció privada

Article 23 - Documentació específica dels plans de promoció privada


1. Els Plans Parcials que tinguin per objecte urbanitzacions d'iniciativa particular hauran de contenir un annex a la Memòria del Pla que comprengui els punts següents:

a. Justificació de la necessitat o conveniència de la urbanització, en relació amb la programació del Pla General.
b. Relació de propietaris afectats, amb nom, cognoms i adreces.
c. Mode d'execució de les obres d'urbanització i implantació dels serveis assenyalant el sistema de compensació, i justificació de la potencial suficiència tècnica i financera del promotor, en relació amb l'avaluació econòmica de l'execució de les obres d'urbanització i de la implantació dels serveis, indicant els recursos propis i les fonts de finançament.
d. Determinació del promotor si aquest és una persona deslligada de la titularitat dominical dels terrenys compresos a l'àmbit del Pla Parcial, amb el nom, cognoms i adreça.
e. Compromisos que hagin d'establir-se entre el promotor i l'ajuntament, d'una banda, i entre el promotor i els propietaris, d'una altra. Si la promoció no fos una iniciativa de la propietat del sòl, els compromisos seran assumits per ambdues parts alhora i de manera solidària. Aquests compromisos es referiran a:
1r. Terminis d'execució de les obres d'urbanització i, si hi escau, d'implantació de serveis.
2n. Construcció, si és procedent, d'edificis destinats a dotacions comunitàries de la urbanització, no incloses entre les obligacions generals imposades per la Llei.
3r. Conservació de la urbanització, amb expressió de si anirà a càrrec de l'ajuntament, dels futurs propietaris de parcel·les o dels promotors, indicant en aquests dos darrers supòsits el període de temps al qual s'estendrà l'obligació de conservació, explicitant l'exigència de constituir l'entitat urbanística de conservació corresponent si aquella obligació fos a càrrec dels futurs propietaris.
4t. Formes de constitució de la garantia. Podrà prestar-se en metàl·lic, aval bancari, hipoteca, valors públics o en qualsevol altra forma avalada pel dret.
. Compromís de complementar la garantia, si escau, un cop aprovat definitivament el projecte d'urbanització i en els supòsits previstos per l'article 7.5 de la Llei de protecció de la legalitat urbanística.
. Compromís de no procedir a la parcel·lació urbanística de l'àmbit del Pla Parcial ni mitjançant document públic ni privat translatiu del domini, fins que no s'hagi obtingut la llicència de parcel·lació.
. Compromís que un cop obtinguda la llicència de parcel·lació, tant als documents públics com als privats translatius del domini de les parcel·les resultants, es farà constar l'existència de la junta de compensació o Conservació, quan sigui procedent, i l'adhesió del comprador als seus Estatuts.
. Compromís de constituir la Junta de compensació a excepció de quan tots els terrenys pertanyin només a un propietari. Aquesta situació es mantindrà mentre durin les obres d'urbanització i aquest propietari únic sigui el promotor. No obstant això, si el propietari i el promotor són persones diferents, serà obligatòria la constitució de la Junta a la qual s'haurà d'incorporar el promotor com a empresa urbanitzadora.
. Compromís de no alienar parcel·les i de no iniciar cap obra d'urbanització sense que s'hagi complert el que disposa el paràgraf anterior, si escau.
10è. Compromís de no iniciar cap obra d'urbanització al sector objecte d'actuació sense que s'hagi constituït una garantia equivalent al 12 per 100 del cost que resulta per a la implantació dels serveis i execució de les obres d'urbanització, segons l'avaluació econòmica del mateix Pla.
f. Pla d'etapes per a l'execució de les obres d'urbanització i, arribat el cas, de l'edificació.

2. Prèviament a l'aprovació d'aquests plans de promoció privada, haurà de formalitzar-se el compromís del promotor d'executar i conservar la urbanització segons el Pla, i com les garanties reals o obligacionals que n'assegurin el compliment, d'acord amb el que disposa la legislació urbanística.

3. Justificació de la idoneïtat de l'emplaçament proposat, si escau pel Pla Parcial per al sòl corresponent al 10 per 100 de l'aprofitament mitjà.

4. L'incompliment, per part del promotor, de les obligacions contretes i de la realització de la urbanització amb subjecció al pla d'etapes, facultarà l'administració, segons l'entitat i transcendència de l'incompliment, per a l'adopció d'alguna o algunes de les mesures següents:

a. Imposició de sancions pecuniàries.
b. Realització de les garanties.
c. Suspensió dels efectes del Pla.
d. Subrogació de l'Administració en l'execució, amb indemnització de la quantia estricta del valor del sòl segons la seva qualificació immediata anterior a l'aprovació del pla i de l'obra útil realitzada.

5. L'Administració també podrà expropiar els terrenys compresos a l'àmbit del pla incomplet, amb subjecció al que disposa l'article 124.2 de la Llei del Sòl.