Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 23 - Documentació de la sol·licitud de llicència per a moviment de terres

Article 23 - Documentació de la sol·licitud de llicència per a moviment de terres


1. Amb la sol·licitud de llicència per a moviment de terres, s'acompanyaran els documents següents:

a. plànol d'emplaçament a escala 1:2.000
b. plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a què es refereix la sol·licitud, a escala no menor a 1:500, en què s'indiquin les cotes d'altimetria, l'edificació i arbrat existent i la posició, en planta i altura, de les finques o construccions veïnes que puguin ser afectades pel desmunt o terraplenament
c. plànol dels perfils que es considerin necessaris per valorar el volum i les característiques de l'obra que cal dur a terme així com els detalls precisos que indiquin les precaucions que s'han d'adoptar en relació a l'obra, la via pública i les finques o les construccions veïnes que puguin ser afectades pel desmunt o terraplenament
d. memòria tècnica complementària referida a la documentació prevista als apartats anteriors explicativa de les característiques, el programa i la coordinació dels treballs per efectuar, i en què s'haurà de concretar en quines fases o moments és indispensable la presència a l'obra del tècnic director d'aquesta, a què es refereixen l'article 129 i el paràgraf 3 d'aquest article.

2. L'Ajuntament podrà exigir, a més, una anàlisi geotècnica del terreny o solar i la còpia del plànol oficial acreditatiu d'haver-se efectuat, si és el cas, l'assenyalament d'alineacions i rasants sobre el terreny.

3. El peticionari assumirà l'obligació que les obres d'excavació, desmunt o altres moviments de terres a què es refereix la llicència s'executaran per una empresa constructora competent i que, al capdavant de les obres, a més de la direcció facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs, d'acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció facultativa.