Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 21 - Promoció de Plans Parcials

Article 21 - Promoció de Plans Parcials


1. Els Plans Parcials d'ordenació per al desenvolupament d'aquest Pla General, en sòl urbanitzable programat, podran ser d'iniciativa pública o privada.

2. Per facilitar la formació dels plans d'iniciativa privada, els promotors podran:

a. Sol·licitar autorització prèvia a la Corporació Metropolitana o ajuntament interessat. Aquesta autorització comportarà l'obligació, per part de la Corporació Metropolitana i dels ajuntaments, de facilitar al promotor les dades o informacions necessàries per a la formació del Pla
b. Formular avanços de pla que serveixin d'orientació per a la formació del Pla Parcial d'ordenació.

3. La Corporació Metropolitana, amb l'audiència prèvia a l'ajuntament corresponent, podrà declarar d'interès metropolità el planejament parcial de sectors de sòl urbanitzable programat quan així ho exigeixi el compliment del Programa d'actuació del Pla General Metropolità.