Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció
  Secció
  Secció 4a. Sistema general ferroviari (3)
  Article
  Article 194 - Plans Parcials de sectors immediats a les vies fèrries

Article 194 - Plans Parcials de sectors immediats a les vies fèrries


1. Els Plans Parcials d'ordenació urbana corresponents a sectors de sòl urbanitzable programat o no programat, immediats o travessats per les vies fèrries, han de re­gular l'edificació i l'ús i ordenar el sòl, respectant les limitacions imposades per la legislació especial ferroviària i per aquestes Normes.

2. Quan el veïnatge del ferrocarril no impedeixi, limiti o destorbi la destinació, en tota o en part, de la franja no edificable de vint metres d'amplada a espais verds o estacionaments, es podrà destinar aquest sòl a aquesta finalitat, computant‑lo a aquests efectes.