Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Article
  Article 17 - Termini d'inici

Article 17 - Termini d'inici


1. Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan les obres d'edificació o els treballs d'instal·lació no s'hagin iniciat en el termini d'un any establert a l'article 15. No obstant això, el titular de la llicència, dins del termini esmentat, en podrà sol·licitar una pròrroga, que l'Administració concedirà si no s'hagués acordat, en el sector de què es tracti, la suspensió de llicències, a l'empara del que disposen els articles 27 i 98.2 de la Llei del sòl, i no s'hagués modificat el règim urbanístic vigent en el moment de l'atorgament de la llicència.

2. La caducitat a què es refereix el paràgraf anterior es produirà pel mer transcurs del termini o de la pròrroga, sense necessitat d'expressa declaració municipal.

3. La pròrroga del termini d'inici de l'obra o instal·lació objecte de la llicència, a què es refereix el paràgraf 1 d'aquest article, meritarà les taxes corresponents.