Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Article
  Article 16 - Obligacions del titular de la llicència

Article 16 - Obligacions del titular de la llicència


1. La llicència d'obres obliga el seu titular, sense perjudici dels altres deures assenyalats a l'ordenança, al següent:

a. satisfer totes les despeses que s'ocasionin a l'Administració municipal com a conseqüència de les activitats autoritzades en aquesta
b. construir o reposar la vorera frontera a la finca dins del termini de conclusió de l'obra
c. reparar o indemnitzar els danys que es causin en els elements urbanístics del sòl, subsòl i vol de la via pública, com ara voreres, paviments, vorades, fanals, rètols i plaques de numeració, arbres, plantacions, escocells, parterres, bancs, marquesines, baranes, escales, embornals, clavegueres, galeries de servei, cambres subterrànies, mines d'aigua, canalitzacions i altres elements anàlegs
d. instal·lar i mantenir en bon estat de conservació la tanca de precaució, durant el temps de durada de les obres.

2. Per garantir el compliment de les obligacions assenyalades a l'apartat anterior, l'Administració municipal fixarà en cada cas la quantitat que la persona sol·licitant haurà de dipositar o de garantir amb aval bancari prèviament a la concessió de la llicència, l'import del qual serà com a mínim el doble del cost de construcció de la vorera reglamentària corresponent a la finca.

3. En els casos en què la calçada no tingui delimitació de vorera, es considerarà, a efectes del càlcul a què es refereix el paràgraf anterior, la cinquena part de l'ample del carrer.