Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Tornar
  • Títol
    Títol III. Les normes d'edificació
    Capítol 1r. De les obres
    Article
    Article 15

Article 15


1. Els patis existents, inclosos en una actuació de rehabilitació, poden mantenir les seves dimen-sions i s'hi permet la realització de noves obertures per millorar les condicions d'habitabili­tat dels habitatges existents.

2. Les noves obertures corresponents a peces principals, resultants d'una redistribució gene­ralitzada de l'edifici amb increment del nombre d'habitatges, poden realitzar-se mentre la llum recta davant l'obertura sigui igual o més gran de 2 m.