Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments
  Article
  Article 137 - Enderrocament d'edificis

Article 137 - Enderrocament d'edificis


1. La llicència per a la demolició de construccions determinarà, si és el cas, l'abast de l'obligació d'aixecar tanques de precaució. Es donarà previ coneixement de l'inici dels treballs d'enderrocament a l'autoritat municipal.

2. Abans de procedir-se a l'enderrocament de l'edifici, especialment si és ruïnós i les finques contigües no tenen un perfecte estat de solidesa, es col·locaran apuntalaments i estampidors per evitar que pateixin els edificis contigus. La despesa corresponent anirà a càrrec del propietari de la casa que s'hagi d'enderrocar.

3. Per a la col·locació dels apuntalaments i estampidors esmentats es posarà d'acord el facultatiu triat pel propietari que vulgui verificar l'enderrocament amb el que nomenin els seus veïns, i, en cas de discòrdia, els interessats en nomenaran un tercer; però si el propietari o propietaris no fessin el nomenament del seu perit en el termini que l'Ajuntament els hagués concedit, un arquitecte municipal actuarà en representació seva.