Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 124 - Aparells elevadors

Article 124 - Aparells elevadors


1. Els aparells elevadors de materials no podran situar-se a la via pública, i sí només a l'interior de la casa o solar o dins de la tanca de precaució, excepte en casos especials i amb l'autorització pertinent.

2. La instal·lació d'aparells elevadors s'ajustarà al que preveuen les disposicions generals reguladores de la matèria. La construcció, la instal·lació i el manteniment dels aparells elevadors d'ús temporal i mixt per a materials i personal d'obra serà regulat pel reglament aprovat per l'Ordre Ministerial de 23 de maig de 1977.

3. La maquinària i les instal·lacions auxiliars i els seus elements, utilitzables a les obres de construcció, hauran de ser objecte d'autorització municipal per al seu funcionament, amb caràcter provisional.