Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Capítol
    Capítol 3. Del Règim del sòl i de les zones del PGM
    Article
    Article 12 - Activitats publicitàries en sòl urbanitzable

Article 12 - Activitats publicitàries en sòl urbanitzable


1. En aquest tipus de sòl, les activitats publicitàries estaran subjectes a les mateixes limita­cions de l'article anterior fins que es produeixi la transformació legal del sol urbà.

2. L'aprovació definitiva dels instruments de planejament que produeixin la dita transformació determina la caducitat automàtica de les llicències existents que siguin incompatibles amb les característiques del sol urbà o amb les previsions normatives o transitòries del planejament aprovat.