Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)
  Article
  Article 112 - Condicions d'edificació.

Article 112 - Condicions d'edificació.


1. L'edificació podrà desenvolupar‑se d'acord amb els tipus que s'estableixen a l'article anterior. Per a cadascun d'aquests tipus es fixen els percentatges màxims d'ocupació en projecció horitzontal sobre el total de sòl, un cop deduïdes les superfícies establertes a l'article corresponent d'aquestes Normes, de l'edificació que està per sota de les plantes característiques definidores dels diferents horitzons que acoten, per damunt, els volums la protecció dels quals es pren en consideració en cada cas.

2. Els percentatges d'ocupació com a projecció ortogonal so­bre un pla horitzontal de les plantes característiques que acoten els volums són els següents:

Plantes característiques
Tipus de desenvolupament de l'edificació Planta 2
(Pb+1)
Planta 4
(Pb+1+2+3)
Planta 8
(Pb+1+2
+3+4+5
+6+7)
Planta 12
(Pb+1+2+3
+4+5+6+7
+8+9+10+11)
Sense límit
per sobre
(Pb+12)
I. "Puntual"
II. "En bloc alt"
III. "En bloc baix"
IV. "Placa"
35%
45%
60%
80%
30%
45%
60%
70%
20%
35%
25%
20%
16%
10%
4%
0%
10%
0%
0%